Nghiên cứu-Bình luận

Theo dõi thi hành pháp luật 2016 - Kết quả, hạn chế và kiến nghị

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), trong năm 2016, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả trong thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau:

Công tác chỉ đạo, điều hành

Trong năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 là lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Theo Kế hoạch chung của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 tại đơn vị, địa phương, đưa công tác này đi vào nề nếp, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước tại địa bàn.

Những kết quả đạt được

Năm 2016, tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến, phát văn bản pháp luật về các Luật mới ban hành như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính ... Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Tư pháp và các ngành có liên quan, UBND cấp huyện phối hợp với đài truyền thanh cơ sở phát tin, bài phóng sự về các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng, thương mại…Trong năm 2016, các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh đã tổ chức được hơn 523 lớp tập huấn, tuyên truyền, hội nghị triển khai văn bản pháp luật theo từng lĩnh vực chuyên ngành, thu hút hơn 12.741 lượt người tham gia.

Tại các cơ quan, đơn vị và địa phương đã tổ chức được hơn 274 lớp tập huấn văn bản pháp luật theo từng lĩnh vực chuyên ngành, thu hút hơn 18.879 lượt người tham gia. 

Tại các sở, ngành, công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ đã được chú trọng, triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị; cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật, về các văn bản quy định pháp luật chuyên ngành; đổi mới hình thức và nội dung hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định pháp luật như kết hợp phổ biến với in ấn, phát tờ rơi, băng đĩa, sách báo, thực hiện phóng sự…kết hợp với địa phương phổ biến cho các đối tượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh…

Tại cấp huyện: UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai, phổ biến nội dung của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP cũng như các văn bản quy định pháp luật mới bằng nhiều hình thức phong phú đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; lồng ghép vào các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, chương trình công tác của UBND các cấp; Hội nghị giao ban trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã; các buổi họp thôn, tổ dân phố, họp UBND cấp xã mở rộng; tuyên truyền trong khu dân cư, trên hệ thống loa đài truyền thanh cơ sở, thông qua hình thức phát tờ rơi, những bản tin do cán bộ, công chức viết đưa tin, thời lượng phát sóng 01 lần/ngày, 5-10 phút/lần.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ khi triển khai thực thi các quy định của pháp luật cho các đơn vị cấp huyện. Trong năm 2016, Sở Tư pháp đã hướng dẫn nhiều trường hợp áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc của Phòng Tư pháp cấp huyện trong quá trình thực thi, áp dụng các quy định của pháp luật.

Để đánh giá toàn diện tình hình và kết quả, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại UBND thành phố Nha Trang và UBND huyện Cam Lâm. Qua kiểm tra đã đánh giá những ưu điểm và kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài nói riêng; những vấn đề cần lưu ý trong thời gian tới. Đoàn Kiểm tra cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Cam Lâm và UBND thành phố Nha Trang để tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác theo dõi thi hành pháp luật cũng có những hạn chế, vướng mắc. Theo Điều 5 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương. Trên thực tế, phạm vi theo dõi rất rộng, trên nhiều lĩnh vực, do đó nội dung theo dõi dàn trải và không tránh khỏi việc theo dõi thi hành pháp luật còn mang tính hình thức, không đem lại hiệu quả cao.

Ngoài ra, chưa có tiêu chí cụ thể để đánh giá hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật. Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 172 người được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật. Tuy nhiên, lực lượng nhân sự này chưa được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm; phần lớn là kiêm nhiệm, đồng thời phải đảm trách nhiều mảng công tác khác làm ảnh hưởng đến chất lượng của công tác theo dõi thi hành pháp luật. Kinh phí thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chỉ đủ triển khai xây dựng báo cáo và tổ chức một số cuộc kiểm tra, chưa có kinh phí tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác theo  dõi thi hành pháp luật chưa chặt chẽ.

Đề xuất, kiến nghị

Để nâng cao hiệu quả của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, cần tập trung thực hiện những việc sau:

1. Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan tăng cường các điều kiện đảm bảo cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (kinh phí, biên chế…); bổ sung biên chế để đáp ứng nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trong ngành.

2. Bổ sung kinh phí để địa phương có điều kiện tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đồng thời có kinh phí tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trên nhiều lĩnh vực và địa bàn. Cần quy định cụ thể kinh phí công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong nguồn kinh phí không tự chủ.

3. Xem xét ban hành Chỉ tiêu thống kê quốc gia để làm cơ sở xem xét, đánh giá hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xem xét xây dựng thang bảng điểm cho báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các đơn vị, địa phương;

4. Xác định lĩnh vực trọng tâm trong kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm căn cứ theo tình hình thực tế của xã hội, phù hợp với số lượng biên chế đảm nhiệm công tác này đồng thời ban hành sớm để địa phương chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện.

Lệ Phượng
1076874
Đang online: 85