Triển khai CCHC

Cục Thuế tỉnh: Triển khai các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017

Trên cơ sở bám sát Kế hoạch CCHC năm 2017 của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2017 của đơn vị theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh và Tổng cục Thuế với các nội dung chủ yếu như tiếp tục kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) về thuế để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng minh bạch, thuận lợi và công bố công khai; kiện toàn bộ máy hoạt động nhằm phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao; bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện tốt các quy trình quản lý thuế, CCHC thuế theo cơ chế một cửa, nâng cao văn hoá công sở, đạo đức, tác phong trong giao tiếp ứng xử đối với người nộp thuế, nhân dân theo đúng quy định của ngành, Nhà nước.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như hướng dẫn của Sở Nội vụ, Cục Thuế đã tổ chức chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2017 ngay từ những đầu năm theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng thời căn cứ vào các văn bản hướng dẫn quy định của ngành và nhiệm vụ thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác CCHC năm 2017 đặc biệt là trong công tác tiếp nhận giải quyết các TTHC thuế của NNT, công tác quản lý thu thuế và tuyên truyền, hỗ trợ NNT. Thường xuyên rà soát và tổng hợp những vướng mắc, kiến nghị của NNT về TTHC để kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nghiên cứu sửa đổi phù hợp. Tham gia hội họp, giao ban đầy đủ về công tác CCHC, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn về CCHC. Lồng ghép công tác CCHC của vào việc xét thi đua khen thưởng của đơn vị, coi kết quả thực hiện công tác CCHC là một trong các tiêu chí quan trọng khi bình xét chấm điểm xếp loại thi đua hàng quý, 6 tháng và cả năm.

Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành CCHC trong quý I cũng như cả năm 2017, Cục Thuế đã  ban hành hàng loạt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác CCHC tại tất cả các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành thuế tỉnh Khánh Hòa, cụ thể:

- Ban hành Quyết định số 74/QĐ-CT ngày 20/01/2017về Kế hoạch CCHC năm 2017 và Quyết định số 138/QĐ-CT ngày 13/02/2017 về Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2017 của đơn vị theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh và Tổng cục Thuế.

- Trên cơ sở công bố của UBND tỉnh tại Quyết định 254/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 và hương dẫn của Sở Nội vụ tại công văn số 223/SNV-CCHC, Cục Thuế đã thực hiện tờ trình UBND tỉnh đề nghị khen thưởng thành tích CCHC năm 2016 đối với 01 đơn vị và 02 cá nhân thuộc Cục Thuế.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện điều chỉnh các mẫu biểu hồ sơ đăng ký thuế tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND (công văn số 190/CT-TTHT ngày 13/01/2017).

- Đề nghị 2 đơn vị ((tại công văn số 191/CT-TTHT ngày 13/01/2017) thực hiện thí điểm tờ khai  hợp nhất các khoản nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai sử dụng lại các tờ khai theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

- Ban hành công văn (số 329/CT-TTHT ngày 20/01/2017) chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến danh mục TTHC trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh được công bố tại Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị (tại công văn số 654/CT-TTHT ngày 16/02/2017) trong toàn ngành thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2017 của Tổng cục Thuế ban hành tại Quyết định số 116/QĐ-TCT ngày 19/01/2017.

Về công tác tuyên truyền CCHC, xác định được tầm quan trọng của công tác CCHC, Cục Thuế đã thường xuyên tiến hành phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương như Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh -Truyền hình thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC các thủ tục về thuế. Trong quý I/2017, đã thực hiện 05 chuyên mục Thuế trên Đài Phát thanh -Truyền hình Khánh Hòa, 05 chuyên mục trên Báo Khánh Hòa và trên 1.500 lượt trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, các Đài Truyền thanh thị trấn, phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh. Không ngừng đẩy mạnh việc đăng tải các tin bài tuyên truyền về công tác CCHC của ngành thuế trên website của Cục Thuế. Trong quý, Cục Thuế đã thực hiện biên tập và đăng tải 118  tin bài các thể loại và 15 văn bản hướng dẫn lên website Cục Thuế. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử tại Cục Thuế; Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử cho 50 doanh nghiệp được lựa chọn, tổ chức ngày 23/02/2017. Bên cạnh đó, Cục Thuế và tất cả các Chi cục Thuế thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cập nhật hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế nhằm phổ biến cung thông tin, hướng dẫn giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế. Trong quý I/2017, toàn ngành đã tổ chức thực hiện 14 đợt tập huấn chính sách thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp mới ra doanh kinh doanh.  Trong đó, Cục Thuế đã tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến chính sách thuế mới kết hợp đối thoại với doanh nghiệp đợt 1/2017  cho hơn 800 doanh nghiệp kê khai nộp thuế tại Cục Thuế vào ngày  17/03/2017. Thông qua Hội nghị này sẽ tổ chức khảo sát, thăm dò ý kiến về nhu cầu hỗ trợ thuế của người nộp thuế để không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Về tình hình thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông, đến nay,  Cục Thuế có 8/8 Chi cục Thuế thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa. Toàn bộ các TTHC trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành đều được thực hiện theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng thời gian, đúng trình tự thủ tục quy định.

Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế các cấp trong Quý I/2017 cụ thể như sau:

- Lĩnh vực Đăng ký thuế, tiếp nhận trong kỳ 1.862; đã giải quyết 1.862 (Sớm hạn: 17,99%; Đúng hạn: 82,01%; Trễ hạn: 0).

- Lĩnh vực Khai thuế,phí, lệ phí, tiếp nhận trong kỳ 34.403; đã giải quyết 34.377 (Sớm hạn: 16,95%; Đúng hạn: 83,05%; Trễ hạn: 0); chưa đến hạn: 26.

- Lĩnh vực Hoàn thuế, tiếp nhận trong kỳ 377; đã giải quyết 345 (Sớm hạn: 4,06%; Đúng hạn: 95,94%; Trễ hạn: 0); chưa đến hạn: 32.

- Lĩnh vực Miễn, giảm thuế, tiếp nhận trong kỳ 4.212; đã giải quyết 4.212 (Sớm hạn: 27,4%; Đúng hạn: 72,06%; Trễ hạn: 0).

- Lĩnh vực Hoá đơn, tiếp nhận trong kỳ 15.203; đã giải quyết 15.187 (Sớm hạn: 3,38%; Đúng hạn: 96,62%; Trễ hạn: 0); chưa đến hạn: 16.

Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế theo cơ chế một cửa liên thông trên các địa bàn trong Quý I/2017 cụ thể như sau:

- Lĩnh vực Đăng ký thuế, tiếp nhận trong kỳ 1.524; đã giải quyết 1.524 (Sớm hạn: 58,40%; Đúng hạn: 41,60%; Trễ hạn: 0).

- Lĩnh vực Đất đai, tiếp nhận trong kỳ 7.359; đã giải quyết 7.100 (Sớm hạn: 30,42%; Đúng hạn: 69,58%; Trễ hạn: 0). Chưa đến hạn: 259.

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, ngành thuế đã duy trì thường xuyên bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả các loại hồ sơ thuế của người nộp thuế. Tất cả các hồ sơ được tiếp nhận tại bộ phận một cửa các đơn vị trong toàn ngành thuế đều tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng quy định và quy trình của ngành. Cùng với đó, các bộ phận chức năng  tại các Chi cục Thuế đã phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt Quy chế giải quyết TTHC trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh – Đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông (Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh) và Quy chế luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan Tài nguyên – Môi trường và cơ quan Thuế (Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 của UBND tỉnh) theo đúng quy định của UBND tỉnh.

Về công tác hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế tại bộ phận một cửa trong quý 1 năm 2017 các đơn vị trong toàn ngành đã thực hiện tổng cộng 747  lượt tư vấn hỗ trợ cho người nộp thuế. Trong đó: hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế: 243 trường hợp; hỗ trợ qua điện thoại: 463  trường hợp; trả lời 41 văn bản theo yêu cầu của người nộp thuế.

Với những nỗ lực và quyết tâm vượt bậc, ngành thuế đang không ngừng tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác CCHC nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Do đó công tác CCHC quý 1 năm 2017 đã đạt được kết quả hết sức khả quan được người nộp thuế đồng tình ủng hộ và đánh giá cao, các TTHC được công khai minh bạch, thời gian giải quyết các TTHC thuế được thực hiện bảo đảm thời gian theo đúng quy trình đã công bố, việc hỗ trợ người nộp thuế khai thuế qua giúp giảm thiểu thời gian và công sức trong thực hiện khai thuế hàng tháng … tất cả những kết quả tích cực trên đã tạo nên niềm tin và sự hài lòng của NNT. Từng khâu công việc được giải quyết chặt chẽ, đúng thời gian góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn ngành thuế tỉnh Khánh Hòa trong năm 2017.

Nguyễn Văn Thắng

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

1076859
Đang online: 84