Chỉ số CCHC

Chỉ số CCHC 2014 các Sở, ngành, địa phương - Một số vấn đề cần quan tâm

 11/3/2015 13:39:32

Tổng hợp Chỉ số CCHC và xếp hạng CCHC năm 2014

Chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị được đánh giá theo 04 nhóm: TỐT (đạt từ 85% trở lên), KHÁ (đạt từ 75% trở lên), TRUNG BÌNH (đạt từ 60% trở lên) và YẾU (đạt dưới 60%). Cụ thể:

- Xếp hạng Tốt: 12/44 đơn vị (27,3%), trong đó 04 đơn vị có chỉ số CCHC đạt từ 90% trở lên; 08 đơn vị có chỉ số CCHC đạt dưới 90%;

- Xếp hạng Khá: 15/44 đơn vị (34,09%);

- Xếp hạng Trung bình: 09/44 đơn vị (20,4%);

- Xếp hạng Yếu: 08/44 đơn vị (18,2%).

Kết quả cho thấy, so với năm 2013, 18 đơn vị vẫn giữ nguyên kết quả xếp hạng. Có 04 đơn vị cải thiện xếp hạng, trong đó 01 đơn vị (Cao đẳng Nghề) bứt phá từ KHÁ lên TỐT với chỉ số rất cao (90,82%) và 03 đơn vị từ TRUNG BÌNH lên KHÁ gồm: Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Ban QLDA các công trình giao thông và thủy lợi.

Trong tổng số 44 đơn vị, có 22 đơn vị bị tụt hạng so với năm 2013, trong đó có 11 đơn vị từ hạng TỐT xuống KHÁ. Ngoài ra, đáng chú ý có 03 đơn vị từ TỐT xuống TRUNG BÌNH (Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, UBND TP Cam Ranh); 02 đơn vị từ KHÁ xuống YẾU (Ban Dân tộc và Khánh Sơn) và 04 đơn vị từ TRUNG BÌNH xuống YẾU (Khánh Vĩnh, CĐ Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, BQL khu du lịch Bán đảo Cam Ranh, Đài PT-TH Khánh Hòa). Thanh tra tỉnh, Cục Hải quan năm 2013 đạt điểm số rất cao và xếp hạng TỐT nhưng lại tụt hạng trong năm 2014 (hạng KHÁ). Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và trường Chính trị 02 năm liên tiếp xếp cuối bảng. 

Một số vấn đề cần lưu ý

* Về chỉ đạo, điều hành CCHC:

Qua tổng hợp, các đơn vị đạt điểm cao gồm: Sở Y tế, Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Cam Lâm, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Y tế…; đạt điểm thấp gồm có: Ban Dân tộc; BHXH tỉnh; Khánh Vĩnh; Cao đẳng Sư phạm Nha Trang…Trong từng nội dung tiêu chí, nổi rõ những vấn đề sau:

- Về ban hành Kế hoạch CCHC: một số đơn vị chưa ban hành kịp thời (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, UBND huyện Khánh Vĩnh, UBND thành phố Cam Ranh, BQL Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh, Bảo hiểm xã hội tỉnh…); chưa xác định rõ ràng, cụ thể các kết quả đạt được hoặc định rõ trách nhiệm triển khai (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh, 03 Ban Quản lý công trình thuộc tỉnh, trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang…).

- Về kiểm tra CCHC, việc xây dựng kế hoạch và xử lý các vấn đề qua kiểm tra thực hiện tốt hơn ở khối huyện, thị xã, thành phố (trừ Khánh Vĩnh) và các cơ quan ngành dọc. Ở một số Sở, ngành, việc ban hành kế hoạch kiểm tra còn mang tính hình thức, chưa xác định đủ số lượng đơn vị kiểm tra tối thiểu theo quy định (20%-30% tùy quy mô tổ chức); hoặc có tình trạng có tiến hành kiểm tra nhưng không báo cáo kết quả xử lý hoặc kiến nghị xử lý. Các đơn vị bị trừ điểm nhiều tại tiêu chí này là các Sở: Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ; Ban Dân tộc; Thanh tra tỉnh…Khối sự nghiệp chưa chú trọng công tác kiểm tra trong nội bộ, chất lượng chưa cao.

- Về chế độ báo cáo CCHC định kỳ, hầu hết các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc, nội dung báo cáo bám sát đề cương hướng dẫn, tuy nhiên trong năm vẫn còn 04 đơn vị thiếu báo cáo (BQL các công trình trọng điểm, Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, Đài PT-TH Khánh Hòa, BQL Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh). UBND huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh và các đơn vị sự nghiệp cần nghiên cứu, chú ý xây dựng nội dung báo cáo đúng hướng dẫn và đảm bảo thời hạn gửi.

- Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC: hầu hết các đơn vị đều làm tốt công tác kiện toàn, quy định chức trách, nhiệm vụ cán bộ, tổ chức tham mưu CCHC, tham gia và tổ chức tập huấn các nội dung liên quan CCHC và tổng kết CCHC hoặc lồng ghép tổ chức trong Hội nghị hàng năm. Tuy nhiên, việc ban hành quy chế phân công, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ CCHC chưa được thực hiện đầy đủ. Các đơn vị đạt điểm cao nội dung này gồm VP UBND tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục  Thuế tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Cam Lâm, UBND thành phố Cam Ranh, Cao đẳng Nghề Nha Trang…

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC:

- Về cải cách thể chế, khá nhiều đơn vị đạt được điểm tối đa do có giải trình, chứng minh đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn có 03 đơn vị đạt 0 điểm nội dung này (Ban Dân tộc, CĐSP Nha Trang, Đài PT-TH Khánh Hòa) và 03 đơn vị đạt chưa tới 50% điểm tối đa (Sở Ngoại vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Khánh Vĩnh).

- Về cải cách thủ tục hành chính, nhìn chung, nội dung này thực hiện tốt hơn ở các cơ quan ngành dọc. Nhiều đơn vị bị mất điểm ở tiêu chí “Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính”. Trong đó, việc xây dựng kế hoạch rà soát, đơn giản hóa và báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực thi các giải pháp đơn giản hóa, hợp lý hóa các quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ…chưa đảm bảo trọng tâm theo yêu cầu và chưa thực hiện hiệu quả. Theo báo cáo của Sở Tư pháp, chỉ có 03 Sở: Giao thông - Vận tải, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du Lịch gửi phương án kiến nghị đơn giản hóa. Ở khối sự nghiệp, các đơn vị đạt điểm cao ở nội dung này là Cao đẳng Nghề Nha Trang, BQL các công trình trọng điểm, BQL Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh.

- Về cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công: Đây là 02 nội dung ít bị trừ điểm nhất, rất nhiều đơn vị đạt được mức điểm tối đa. Đáng lưu ý có Sở Công Thương là đơn vị duy nhất của tỉnh bị điểm 0 do không hoàn thành Đề án vị trí việc làm.

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: các đơn vị bị trừ điểm nhiều ở 02 tiêu chí “chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý” và “chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ”, trong đó có 04 đơn vị sự nghiệp chưa có kế hoạch chuyển đổi gồm: Đài PT-TH Khánh Hòa, BQL Khu du lịch bán đảo Cam Ranh, BQL các công trình trọng điểm, CĐSP Nha Trang; có 05 đơn vị bị trừ điểm tiêu chí “chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ” là Cao đẳng Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Nha Trang, Cam Ranh, Vạn Ninh, Cam Lâm.

Về tỉ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã, huyện Diên Khánh đạt điểm tối đa 3/3đ, thành phố Nha Trang đạt thấp nhất (1.5/3đ).

- Về hiện đại hóa hành chính: Tại tiêu chí “chất lượng cung cấp thông tin trên cổng (trang) thông tin điện tử”, chỉ có 2 đơn vị cấp huyện (Cam Ranh, Vạn Ninh), 4 đơn vị ngành dọc và 8 Sở, ngành được điểm tối đa do đạt mức độ cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP trên 80%. Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc ở một số đơn vị chưa được triển khai hiệu quả nên điểm số đạt được rất thấp.

Về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, cơ bản các đơn vị đều triển khai tốt, hầu hết đạt điểm cao. Một số đơn vị bị mất điểm do không có văn bản thông báo việc công bố áp dụng hệ thống đến Sở Khoa học và Công nghệ mặc dù có ban hành Quyết định công bố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2/5đ) và Ban Dân tộc (1,5/5đ) là 02 đơn vị đạt điểm thấp nhất.

Qua tổng hợp, các đơn vị đạt điểm cao về kết quả thực hiện CCHC gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cao đẳng Nghề…Đạt điểm thấp có Sở Ngoại vụ, UBND huyện Khánh Vĩnh, Cao đẳng Sư phạm Nha Trang…

* Về điểm thưởng, đây là nội dung gắn chặt với việc chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC. Theo kết quả tổng hợp, không có đơn vị nào được thưởng điểm tối đa. Các đơn vị có điểm thưởng cao là Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cao đẳng Nghề Nha Trang…Các đơn vị điểm thưởng thấp hoặc không có điểm thưởng nào là: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, UBND huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh, thành phố Cam Ranh, BQL Khu du lịch bán đảo Cam Ranh…

Mối tương quan giữa Chỉ số CCHC (PARI) và Chỉ số mức độ hài lòng

Qua phân tích, đối chiếu cho thấy, Chỉ số mức độ hài lòng và chỉ số CCHC là hai chỉ số có mối quan hệ tương hỗ. Chỉ số mức độ hài lòng là một trong các tiêu chí thành phần để đánh giá, xếp hạng CCHC, chiếm tỷ lệ khoảng 10% trong kết cấu điểm số. Kết quả chỉ ra nhiều đơn vị có chỉ số mức độ hài lòng cao thì Chỉ số CCHC đạt được cao và ngược lại. Các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND huyện Diên Khánh…với chỉ số hài lòng cao đã góp phần nâng cao chỉ số CCHC và xếp hạng TỐT. Trong khi đó, hầu hết các đơn vị có chỉ số hài lòng dưới 75% chỉ đạt hạng KHÁ, TRUNG BÌNH hoặc YẾU (theo mục tiêu Kế hoạch CCHC năm 2014, mức độ hài lòng phải đạt 75%).

Ở chiều ngược lại, nếu các cơ quan, đơn vị đạt điểm cao về chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC thì Chỉ số mức độ hài lòng cũng cao tương ứng, tiêu biểu là Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Diên Khánh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh… (Xem chi tiết tại Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng).

Đánh giá chung

Chỉ số và xếp hạng CCHC năm 2014 được UBND tỉnh công phản ánh khá toàn diện và rõ nét nỗ lực và kết quả thực hiện công tác CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; giúp lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức nhận thấy rõ những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình thực hiện, từ đó có giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện.

So với năm 2013 (có 25 cơ quan, đơn vị được xếp hạng TỐT), số cơ quan, đơn vị được xếp hạng TỐT năm 2014 giảm trên ½ (12 đơn vị). Trong khi, số đơn vị xếp hạng Trung bình và Yếu nhiều hơn. Điều này không đồng nghĩa là kết quả CCHC của tỉnh nói chung kém hơn so với năm trước mà do hệ thống tiêu chí đánh giá lần này được thiết kết rất chi tiết, chặt chẽ, tính định lượng cao, yêu cầu về bằng chứng và giải trình phải chính xác, thuyết phục; và trên từng tiêu chí đánh giá, tỉnh cũng đặt yêu cầu mức độ phải đạt được cao hơn nhiều so với những năm trước. Việc đưa Chỉ số mức độ hài lòng vào đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC giúp đánh giá toàn diện, chính xác, gắn kết chặt chẽ giữa các yếu tố đầu vào với kết quả đầu ra của CCHC là cách làm hợp lý, giúp cho Chỉ số CCHC thực chất hơn, nhưng cũng tạo ra biến động rất lớn về kết quả đánh giá của các cơ quan, đơn vị. Do vậy, để đạt xếp hạng Tốt trong năm 2014 là rất khó khăn.

Mặt khác, cũng thằng thắn nhìn nhận rằng việc triển khai cách hành chính tại một số Sở, ngành, địa phương chưa toàn diện, sâu sát, chưa bám sát mục tiêu và nhiệm vụ của tỉnh. Một số khối cơ quan không có sáng kiến cải cách, chưa tạo ra được chuyển biến đột phá, triển khai còn mang tính hình thức, chưa thực chất. Do vậy mà kết quả thực hiện cũng như điểm thưởng đạt khá thấp.

Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị đạt kết quả thấp là do gửi hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả CCHC chưa đầy đủ, đúng quy định, gửi hồ sơ trễ hạn, trong đó có cả một số cơ quan là thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh, gây khó khăn cho việc triển khai thẩm định của Tổ giúp việc và Hội đồng thẩm định tỉnh. Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp, Trường Chính trị tỉnh không gửi hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng, do vậy tiếp tục bị xếp hạng yếu 2 năm liền.

Kiến nghị

Các cơ quan, đơn vị cần đầu tư đúng mức cho việc lập và triển khai Kế hoạch CCHC hàng năm, chỉ đạo toàn diện, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giám sát chặt chẽ tiến độ và kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ. Tổ chức hệ thống thông tin báo cáo chặt chẽ trong cơ quan, ngành, đơn vị, địa phương và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo cho UBND tỉnh.

Chủ động nghiên cứu, triển khai các giải pháp, sáng kiến để tạo chuyển biến đột phá tại cơ quan, đơn vị, không thể dừng lại ở mức là Kế hoạch CCHC cấp trên có nhiệm vụ gì thì cấp dưới chỉ có nhiệm vụ đó. Mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra phải thiết thực, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, hướng vào những vấn đề bức thiết, ưu tiên, hướng vào tác động thực tiễn và bảo đảm sự đồng bộ chung.

Khẩn trương rà soát, kiện toàn việc phân công, bố trí cán bộ lãnh đạo và cán bộ tham mưu công tác CCHC, ban hành quy chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ toàn cơ quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành, đơn vị, địa phương, không để tình trạng khoán trắng cho công chức tham mưu CCHC, nhất là đối với các nội dung, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao.

Quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính kèm theo Quyết định số 2244/QĐ-UBND; khắc phục tình trạng hồ sơ kém chất lượng, hồ sơ gửi trễ hạn, dẫn tới Chỉ số và xếp hạng CCHC đạt thấp rất đáng tiếc.

Nguyễn Văn Minh - Phòng CCHC

 Nguồn: Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 03/02/2015 của Sở Nội vụ


 
1140767
Đang online: 18