CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 26/02/2018 về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ, việc Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015) là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp theo hướng tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; cụ thể hóa các quy định liên quan của Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp luật hình sự hữu hiệu nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Để triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả Bộ luật Hình sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018), Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.

- Quán triệt nội dung, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân về các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; chú trọng tăng cường phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp và hỗ trợ về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan, đơn vị trong việc phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015; theo dõi chung việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị trình HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành mình có nội dung liên quan đến nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015.

                                                                                                            Lệ Phượng

1479661
Đang online: 36