Tin nổi bật

Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa

Ngày 19/11/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3111/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa và Tổ thư ký Ban chỉ đạo.

Quyết định trên quy định nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Tổ thư ký. Theo đó, Ban chỉ đạo họp định kỳ 06 tháng một lần để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh và xác định chương trình, kế hoạch công tác và giải pháp cho thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, khi có yêu cầu hoặc khi cần chỉ đạo theo từng chuyên đề, Trưởng ban sẽ triệu tập họp toàn thể Ban chỉ đạo hoặc hợp với một số thành viên Ban chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tải Quy chế

Phòng CCHC - Sở Nội vụ

1117686
Đang online: 74