Triển khai CCHC

Trên 90% CBCCVC các cấp tỉnh Khánh được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, tiêu chuẩn quy định trong năm 2015

 24/12/2014 15:27:32
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 2015 kèm theo Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 17/12/2014
.

Với mục tiêu chung là nhằm đào tạo, bồi dưỡng để trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi nhiệm vụ, công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, phẩm chất, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân góp phần thực hiện tốt Kế hoạch đẩy mạnh cải cách công chức, công vụ giai đoạn 2013-2015, Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Mục tiêu cụ thể được xác định tại Kế hoạch như sau:

-Trên 90% CBCCVC các cấp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, tiêu chuẩn quy định;

- Trên 75% CBCC được thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm;

- 70% CBCC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp Sở, ban, ngành và huyện được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định.

Theo đó, nội dung đào tạo, bồi dưỡng trong nước sẽ trang bị về: Lý luận chính trị, Kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước, Kiến thức hội nhập; Tin học; Ngoại ngữ, tiếng dân tộc; Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC các cấp….

Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ tiếp tục cử CBCCVC đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo chương trình học bổng và Đề án đào tạo của các cấp; ưu tiên tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, luật, hành chính, kinh tế. Và cử CBCCVC đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn ở nước ngoài..

Ảnh minh họa

Để thực hiện tốt đuợc mục tiêu và kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã đưa ra 6 giải pháp chính, cụ thể là:

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đội ngũ CBCCVC về tầm quan trọng và cần thiết của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.

- Sửa đổi, bổ sung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm quyền của UBND tỉnh;

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ giảng viên, giáo viên;

- Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, đa dạng hóa các nguồn nhân lực tài chính cho công tác đào tạo, bồi dưỡng;

- Chủ động liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các Bộ, ngành Trung ương có chức năng đào tạo, bồi dưỡng CBCC để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC;

- Tổ chức học tập kinh nghiệm thực tế, mời các cá nhân có kinh nghiệm quản lý và có khả năng truyền đạt tham gia giảng dạy.

Tin : Ly Ly
1140770
Đang online: 21