Tin nổi bật

CCHC tỉnh Khánh Hòa 9 tháng đầu năm 2017 – Tiếp tục đột phá mạnh

Năm 2017, công tác cải cách hành chính tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Sau đây là một số kết quả nổi bật qua 9 tháng tổ chức thực hiện.

1. Ban hành chỉ đạo quyết liệt về trách nhiệm cải cách hành chính

Ngày 31/3/2017, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính. Theo đó, Tỉnh ủy khẳng định CCHC phải nhằm mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định và đúng hạn; đẩy mạnh thực hiện liên thông TTHC; tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở cả ba cấp hành chính. Đảm bảo mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt trên 80% vào năm 2020; các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) phải chuyển biến tích cực. Thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai vị trí việc làm; tạo chuyển biến mạnh về cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh cải cách tài chính công và tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính


Đồng chí Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính

Để bảo đảm hiệu lực và hiệu quả tổ chức thực hiện, Chương trình hành động số 12-CTr/TU khẳng định:

- Phân công cấp ủy viên phụ trách theo dõi, lãnh đạo, đôn đốc công tác cải cách hành chính; thực hiện công tác cán bộ, đánh giá cán bộ, đảng viên căn cứ vào kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả cải cách hành chính. Cấp phó của người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện và kết quả, hiệu quả cải cách hành chính trong phạm vi chức trách, lĩnh vực được phân công. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương tại địa phương phải tham gia thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương theo kế hoạch, quy chế của UBND tỉnh.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên nếu xếp hạng kết quả cải cách hành chính đạt mức trung bình trở xuống; xử lý trách nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch, điều chuyển, thay thế người đứng đầu nếu kết quả cải cách hành chính của đơn vị, địa phương 03 năm liên tục xếp hạng trung bình hoặc 02 năm xếp hạng yếu; tổ chức cơ sở đảng đơn vị đó không được xếp loại trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị có từ 10% hồ sơ trễ hạn trở lên trong năm không được xếp hạng tốt về CCHC, không được công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng.

- Cán bộ, công chức, viên chức trễ hạn trên 10% hồ sơ trong năm không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đồng thời xem xét kỷ luật nếu có vi phạm. Toàn bộ hồ sơ quá hạn phải được lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hẹn lại thời gian rõ ràng, chỉ hẹn 01 lần và xin lỗi bằng văn bản theo quy định.

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 để triển khai Chương trình trên, phân công trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để hoàn thành các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Tỉnh ủy đã giao.

2. Chuẩn hóa quy trình và hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính

Ngày 06/6/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1590/QĐ-UBND ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2014, cập nhật kịp thời các tiêu chí mới trong Bộ chỉ số PAR Index của Bộ Nội vụ và yêu cầu thực tiễn cải cách hành chính tỉnh trong giai đoạn mới.

 
Đồng chí Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ điều hành Hội nghị tập huấn nghiệp vụ CCHC -  về công tác đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính

Kèm theo Quy chế là 06 phụ lục, hệ thống hóa các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần và điểm chuẩn để chấm điểm, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC của khối các cơ quan Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan ngành dọc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (trong đó, Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh có thêm phụ lục 1A để chấm điểm một số tiêu chí đặc thù). Đây là hệ thống tiêu chí được thiết kế rất chi tiết, chặt chẽ, bao quát toàn diện các chỉ đạo, quy định về CCHC mà từng khối cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức thực hiện. Để đạt điểm, các sở, ngành địa phương phải tổ chức triển khai đồng bộ, phải có kết quả đầu ra, sản phẩm cụ thể; mức độ đạt được để có điểm số tối đa cao hơn so với giai đoạn trước. Cơ cấu điểm tác động của CCHC (lấy chỉ số hài lòng để chấm điểm) chiếm tỷ lệ 14/100 điểm.

Nhiều tiêu chí thành phần được định lượng hóa các mức độ rất chi tiết và khá hẹp, cho nên có khả năng phân hóa kết quả rất mạnh. Giữa các tiêu chí có mối liên hệ khá chặt chẽ, nếu thay đổi sẽ ảnh hưởng ngay đến điểm số các tiêu chí thành phần khác. Quy chế lần này cũng bổ sung một số điểm rất mới liên quan đến quá trình tổ chức tự chấm điểm và thẩm định chuyên môn, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và đúng thực chất. Các cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện còn phải liên đới trách nhiệm đối với mức xếp hạng kết quả CCHC, chỉ số hài lòng mà các cơ quan trực thuộc, UBND cấp xã đạt được.

3. Hoàn thiện quy chế một cửa, một cửa liên thông về đất đai

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quy chế liên thông giải quyết về thủ tục hành chính về đất đai, với tổng cộng 66 quy trình giải quyết thủ tục. Cụ thể:

- Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 (thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 29/3/2017).

- Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 (thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 4163/QĐ-UBND ngày 30/12/2016).


Ảnh minh họa

Hai quy chế mới này có một số điều chỉnh, bổ sung rất quan trọng, cụ thể là:

- Bổ sung một số thủ tục mới theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; bổ sung khoản quy định về phí, lệ phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận, giao dịch bảo đảm, khai thác thông tin đất đai theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; bổ sung việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; cập nhật và phân định rõ thời gian giải quyết đối với từng cơ quan, đơn vị.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thống nhất và có văn bản hướng dẫn việc xác nhận tính hợp lệ và hợp pháp của chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính điện tử để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Ngoài các điểm mới như trên, cả 02 Quy chế 2314 và 2721 tiếp tục không đưa thành phần hồ sơ là tờ khai lệ phí trước bạ, tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vào thành phần hồ sơ đối với một số thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.

Sau khi các Quy chế ban hành, Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thống nhất triển khai liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên phần mềm Một cửa điện tử. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến hoàn thiện Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên Phần mềm một cửa điện tử để chuẩn hóa quy trình, tiến tới thực hiện thống nhất tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

4. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; các sở, ngành, địa phương đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thông báo rộng rãi việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết để thực hiện.


Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính

Tính từ đầu năm đến nay, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chuyển phát nhanh kết quả giải quyết 102.210 hồ sơ hành chính đến tổ chức, cá nhân, tiêu biểu trên các lĩnh vực: bảo hiểm xã hội, cấp chứng minh nhân dân, đăng ký xe cơ giới, hộ khẩu, hộ chiếu, cấp đổi giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký kinh doanh, lý lịch tư pháp, dịch vụ thu nộp hộ tiền phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Qua tổng hợp, số hồ sơ được trả qua đường bưu điện đến nay đã đạt gần 400.000 hồ sơ, giảm hàng trăm nghìn lượt đi lại cho công dân.

5. Triển khai hệ thống tin nhắn tự động thông báo tiến độ hồ sơ và tra cứu thông tin hồ sơ theo nhu cầu

Hệ thống tin nhắn tự động thông báo tiến độ hồ sơ và tra cứu thông tin hồ sơ theo nhu cầu đã được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai rộng rãi tại 20 sở, ngành và 08 huyện, thị xã, thành phố từ tháng 6/2017.

Hệ thống này tự động cập nhật trạng thái hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử để gửi thông báo đến điện thoại di động của khách hàng (đã nhập vào Phần mềm khi nộp hồ sơ) hoặc cung cấp thông tin hồ sơ khi nhận được tin nhắn tra cứu của khách hàng, không cần can thiệp thủ công. Theo đó, khi hồ sơ được chuyển sang trạng thái trả kết quả trên Phần mềm một cửa điện tử, Hệ thống sẽ chuyển tin nhắn thông điệp mời tổ chức, cá nhân đến Bộ phận một cửa cơ quan hành chính để nhận kết quả.

Nếu trong quá trình thẩm định, hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử chuyển sang trạng thái đề nghị bổ sung, hệ thống sẽ gửi tin nhắn hồ sơ cần bổ sung theo quy định, và mời khách hàng đến Bộ phận một cửa để nhận Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ bằng văn bản (nếu khách hàng nộp hồ sơ trực tuyến, Thông báo này sẽ được chuyển vào tài khoản mà khách hàng đã đăng ký).

Trường hợp đến 17 giờ 30 phút ngày trước ngày hẹn trả kết quả, hồ sơ chưa chuyển sang trạng thái Trả kết quả thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn xin lỗi, mời khách hàng đến Bộ phận một cửa để nhận Thông báo xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết quả, hoặc đến nhận kết quả khi có tin nhắn tiếp theo.

Từ khi triển khai đến nay, Hệ thống đã gửi trên 87.000 tin nhắn đến điện thoại di động của tổ chức, cá nhân và toàn bộ tin nhắn này đều miễn phí. Trong đó, có hàng chục nghìn trường hợp nhận kết quả trước ngày hẹn, hàng nghìn trường hợp nhận được thông báo bổ sung hồ sơ một cách kịp thời. Và nhiều trường hợp không còn rơi vào cảnh đến Bộ phận một cửa nhưng không nhận được kết quả vì không biết thông tin. Khi có nhu cầu tự tra cứu, khách hàng có thể tạo tin nhắn theo cú pháp MCKH [Mã số hồ sơ], gửi đến tổng đài 8083 là nhận được đầy đủ thông tin trong vòng 02 giây.


Cú pháp tra cứu tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính

Một tin nhắn nhỏ nhưng thực sự góp phần ý nghĩa vào tiến trình hiện đại hóa hành chính, đổi mới mối quan hệ thủ tục, đặt người dân, tổ chức, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của sự phục vụ hành chính, từng bước xây dựng chính quyền tỉnh Khánh Hòa tiên phong, năng động, đối thoại và phục vụ Nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

6. Tiếp tục thu hoạch nhiều mô hình, sáng kiến cải cách hành chính mới

Tiếp nối những thành công từ năm 2013 và 2015, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3 - năm 2017. Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng: Vòng sơ khảo và Vòng chung khảo. Vòng sơ khảo được tổ chức tại 05 Cụm: Cụm 1 gồm các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Ban Quản lý khu kinh tế Vân phong; Cụm 2 gồm các cơ quan ngành dọc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Cụm 3 gồm UBND thành phố Cam Ranh và UBND các huyện: Cam Lâm, Khánh Sơn; Cụm 4 gồm UBND thành phố Nha Trang và UBND các huyện: Diên Khánh, Khánh Vĩnh; Cụm 5 gồm UBND thị xã Ninh Hòa và UBND huyện Vạn Ninh.


Đồng chí Ngô Truyện, Trưởng Ban Tổ chức trao giải nhất và nhì tại Vòng chung khảo

Với 83 mô hình, sáng kiến đăng ký, Ban Tổ chức các cụm sơ khảo đã chọn ra 14 mô hình, sáng kiến dự vòng chung khảo được tổ chức vào ngày 25 và 26/8/2017. Chung cuộc, Ban Tổ chức cấp tỉnh đã chọn được 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích. Đội Sở Nội vụ đạt giải nhất với sáng kiến “Xây dựng mô hình Khu dân cư điện tử”; đội Sở Thông tin và Truyền thông đạt giải nhì với Giải pháp “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa”.

Như vậy, qua 03 lần tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 200 mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC tham gia, trong đó nhiều mô hình, giải pháp hữu ích, thiết thực đã đi vào thực tiễn quản lý và phục vụ Nhân dân, góp phần đẩy mạnh CCHC và tiếp tục khẳng định tính hấp dẫn của một sân chơi trẻ.

Ngô Truyện – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa
1301211
Đang online: 87