Hướng dẫn nghiệp vụ CCHC

File mềm Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC và Phụ lục đính kèm (Ban hành kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh)
File mềm Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC và Phụ lục đính kèm (Ban hành kèm theo Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh):
Tải về1367574
Đang online: 98