Triển khai CCHC

Phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2015 do Sở Nội vụ chủ trì triển khai

Ngày 20/7/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức cá nhân đối với các cơ quan chuyên môn, các cơ quan ngành dọc và UBND các huyện, thị xã, TP năm 2015.

Theo Kế hoạch này, các cơ quan được khảo sát bao gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (trừ Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc); Các cơ quan ngành dọc (và các cơ quan chi cục trực thuộc) gồm: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh.

Tập trung nội dung công việc chính sau: Xây dựng phương án điều tra và kinh phí chi tiết thực hiện; Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ điều tra; Tập huấn điều tra viên, triển khai điều tra, khảo sát và phúc tra; Tập huấn nhập thông tin phiếu điều tra; Nhập dữ liệu phiếu điều tra vào phần mềm; Phân tích và kết xuất dữ liệu, dự thảo báo cáo kết quả điều tra; Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kết quả và công bố Chỉ số mức độ hài lòng.

Kết quả hình ảnh cho khảo sát sự hài lòng

(Ảnh minh họa)

Để triển khai tốt Kế hoạch trên có hiệu quả, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt phương án điều tra và dự toán kinh phí chi tiết thực hiện trong ngân sách được giao cho Sở Nội vụ năm 2015, hoàn thiện mẫu phiếu điều tra, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá bảo đảm tiến độ thực hiện và hiệu quả. Tải Quyết định số 1931 của UBND tỉnh 

Ly Ly
1117679
Đang online: 68