NĂM 2017

Phần thi Chào hỏi của các đội thi tại Vòng chung khảo
Phần thi Chào hỏi của Đội thi Sở Văn hóa và Thể thao


Phần thi Chào hỏi của Đội thi Sở Nội vụ


Phần thi Chào hỏi của Đội thi Sở Thông tin và Truyền thông


 
Phần thi Chào hỏi của Đội thi Công an tỉnh


Phần thi Chào hỏi của Đội thi Bảo hiểm xã hội tỉnh

 
Phần thi Chào hỏi của Đội thi Cục Thuế tỉnh


Phần thi Chào hỏi của Đội thi Chi cục Thuế huyện Cam Lâm


Phần thi Chào hỏi của Đội thi UBND huyện Diên Khánh


Phần thi Chào hỏi của Đội thi UBND xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh


Phần thi Chào hỏi của Đội thi UBND xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn


Phần thi Chào hỏi của Đoàn khối cơ quan chính quyền huyện Vạn Ninh


Phần thi Chào hỏi của Đoàn khối cơ quan chính quyền thị xã Ninh Hòa











1117713
Đang online: 96