Văn bản mới

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 ban hành Kế hoạch triển khai “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022.

Mục tiêu chung của Đề án là nhằm triển khai thực hiện một số giải pháp cơ bản đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, hướng đến mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hệ thng pháp luật; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong tổ chức thi hành pháp luật, tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật. Đề án cũng đề ra các mục tiêu cụ thể: tiếp tục sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các quy định hiện hành về tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng một số hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, trong đó tập trung thực hiện giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác tổ chức thi hành pháp luật; đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; tăng cường năng lực phản ứng chính sách; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật; bảo đảm các điều kiện cần thiết để phục vụ việc tổ chức thi hành pháp luật.

Đề án nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp đối với từng nội dung cụ thể như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Nhiệm vụ: Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để cụ thể hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy các ngành, các cấp đối với công tác này.

-  Giải pháp: Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật sau khi được ban hành.

Tổ chức triển khai thi hành các quy định pháp luật mới về công tác thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

- Nhiệm vụ: Tổ chức thi hành pháp luật theo hướng quy định rõ ràng về trách nhiệm thẩm quyền và nội dung thi hành pháp luật; quy định cụ thể cách thức, biện pháp theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của từng ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Giải pháp: Tổ chức triển khai thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi và thi hành pháp luật; Luật tổ chức thi hành pháp luật ngay khi có hiệu lực.

Đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

- Nhiệm vụ: Thực hiện các tiêu chí cụ thể, định lượng để xác định được mức độ thực thi pháp luật; đánh giá được chính xác, toàn diện hiệu quả, tác động của văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn.

- Giải pháp: Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật ngay khi có hiệu lực.

Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật

- Nhiệm vụ: Áp dụng quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật một các thống nhất, có hệ thống, rõ ràng, minh bạch. Trong đó, chú trọng quan tâm đến việc ghi nhận, thực thi trách nhiệm Hiến định và luật định của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương trong việc xử lý theo thẩm quyền các phản ánh, hiến nghị của cơ quan tổ chức, các nhân. Thông qua hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, cơ quan nhà nước tăng cường năng lực phản ánh chính sách, xử lý các vấn đề mới phát sinh, đặc biệt găn kết với quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

- Giải pháp: Tổ chức triển khai áp dụng quy trình chung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật.

ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

- Nhiệm vụ: Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, lưu trữ dữ liệu về tình hình thi hành pháp luật nói chung và báo cáo tình hình thi hành pháp luật nói riêng nhằm đảm bảo nguồn dữ liệu đa dạng, đầy đủ, sẵn có, mang tính tích hợp, giảm gánh nặng xây dựng các báo cáo tình hình thi hành pháp luật.

- Giải pháp: Tổ chức triển khai, sử dụng phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật (phần mềm quan trắc tình hình thi hành pháp luật); phần mm thu thập thông tin thi hành pháp luật (phần mềm phục vụ việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật) theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Nhiệm vụ: Bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật, duy trì trật tự, kỷ cương trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức khối cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

- Giải pháp: Xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Nhiệm vụ: Bảo đảm các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực đáp ứng cho công tác tổ chức thi hành pháp luật.

- Giải pháp: Bố trí kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thi hành pháp luật theo hướng bố trí toàn diện, đầy đủ các nội dung chi và mức chi phù hợp đối với các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện rà soát bố trí biên chế pháp chế chuyên trách tại các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng phù hợp với tình hình thực tiễn và tổng biên chế được giao.

                                                                                                                        Lệ Phượng
1334237
Đang online: 122