Triển khai CCHC

Hoạt động trọng tâm kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của tỉnh Khánh Hòa

 Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh cũng như tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 và bổ sung một số hoạt động trọng tâm tại Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 24/3/2015.

Theo đó, từng sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phải tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể:

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan phải được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, đơn vị;

- Niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; mỗi đơn vị ít nhất phải có 01 phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính;

- Rà soát và đề xuất cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính chưa được cắt giảm thời gian giải quyết;

- Tổ chức ít nhất 01 buổi đối thoại trực tiếp để giải đáp vướng mắc, khó khăn về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đầu tư, xây dựng;

- 100% các Sở, ban, ngành khi xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính phải thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh có trách nhiệm rà soát, hệ thống, chuẩn hóa toàn bộ danh mục thủ tục hành chính của cả ba cấp tỉnh, huyện, xã đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thi hành hoặc đang chờ hiệu lực thi hành và phải hoàn thành dự thảo Quyết định công bố TTHC theo danh mục đã rà soát về lĩnh vực quản lý cho ba cấp tỉnh, huyện, xã trước tháng 06/2015 để phục vụ cho việc chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính.

 

                                                                          Hồng Thanh - Sở Tư pháp Khánh Hòa
1140766
Đang online: 19