Triển khai CCHC

Triển khai các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu

Đây là một trong những nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch về tăng cường kỷ luật, kỷ cương do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành.

Theo kế hoạch, Sở đã đề ra nhiều nội dung thiết thực như: Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, triển khai các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính… 


Cán bộ một cửa Sở Thông tin và Truyền thông

Để thực hiện có hiệu quả những nội dung trên, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý, khoa học, phù hợp với vị trí việc làm; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, đúng thực chất để làm cơ sở thực hiện công tác quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm; thực hiện đúng quy định của pháp luật về tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp; thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vấn đề bức xúc, được xã hội quan tâm.

Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa.

Trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đạt kết quả với chỉ số 92,93% (tăng 1,01% so với năm 2015) xếp loại tốt, đứng thứ 2 trong 20 đơn vị Khối Sở thuộc tỉnh và được UBDN tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và 04 cá nhân thuộc Sở. Năm 2017, tiếp tục phát huy thành quả cải cách hành chính năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng chính là nội dung trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 tại cơ quan.

Nguyễn Hoa

1076856
Đang online: 83