Tin tức-Sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2018

Sáng ngày 07/02/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2018. Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị với sự tham dự của trên 150 đại biểu là lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể cấp tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, thành viên Hội đồng thẩm định CCHC tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, công chức chuyên trách CCHC, các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh về tham dự.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2017. Theo đó, năm 2017, công tác CCHC tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ùy; Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 đã khẳng định quyết tâm của Tỉnh ủy khi sử dụng Chỉ số và xếp hạng CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và thực hiện công tác cán bộ, phân loại tổ chức cơ sở đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Thái – Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tại Hội nghị

UBND tỉnh tiếp tục trực tiếp chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC, chủ trì nhiều cuộc làm việc có liên quan đến nhiệm vụ CCHC với các sở, ngành, địa phương. Một loạt văn bản chỉ đạo CCHC được kịp thời ban hành, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai ngay nhiều công việc hết sức cấp bách, quan trọng về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính, cải thiện chỉ số PCI, PAPI,… Các cơ quan phụ trách các nội dụng CCHC của tỉnh đã chủ động động, tăng cường phối hợp hướng dẫn nhằm đảo bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai. Hầu hết, các sở, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực; các giải pháp cải cách hành chính được kết hợp, lồng ghép một cách hợp lý, đem lại hiệu quả chung, sự phân công, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hơn trước; trách nhiệm người đứng dầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung có chuyển biển rõ rệt; việc kiểm tra, đánh giá được tăng cường và hướng vào kết quả thực chất. Qua đó, đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như: đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn thiện quy trình một cửa liên thông; triển khai dịch vụ công trực tuyến, giảm hồ sơ trễ hạn, cải cách tài chinh công; tăng cường một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng áp dụng ISO cho các đơn vị cấp xã,… Chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh tăng 5 bậc so với năm 2015, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo cũng chỉ ra khả năng kiểm soát kết quả, hiệu quả thực hiện tại một số đơn chưa cao; nhiều chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính chưa được một số cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc; một số cơ quan, đơn vị vẫn tái phạm hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã được phát hiện và yêu cầu khắc phục trước đó.

 

Quảng cảnh Hội nghị

Tiếp tục Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ trình bày báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đa khoa khu vực. So với năm 2016, kết quả khảo sát năm 2017 cho thấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan ngành dọc và UBND cấp huyện tăng lên rõ rệt: 06/08 khối cơ quan được khảo sát có chỉ số hài lòng trung bình tăng so với năm 2016 là: các sở và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Bảo hiểm xã hội; Công an; Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng Nhà nước và UBND cấp huyện; chỉ có 02 khối cơ quan giảm chỉ số gồm Hải quan và Thuế.

So với mục tiêu 77% mà UBND đề ra, thì 3/8 khối cơ quan có chỉ số hài lòng trung bình đạt yêu cầu; 44/67 cơ quan thuộc 8 khối có chỉ số hài lòng cao hơn năm trước, trong đó nhiều cơ quan tăng khá mạnh. Sự cải thiện chỉ số hài lòng chung phân bổ đều trên 6 tiêu chí, trong đó Điều kiện tiếp đoán và phục vụ, Sự phục vụ của cán bộ, nhân viên Y tế và Kết quả dịch vụ là những tiêu chí có chỉ số tăng mạnh, có ý nghĩa rất quan trọng trên thực tiễn. Qua phiếu khảo sát, khách hàng đã có những lời khen ngợi, ghi nhận, đánh giá rất công bằng đối với những cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức đã phục vụ tốt. Đó là những điểm sáng, là sự động viên rất quý để các cơ quan, đơn vị trên toàn địa bản tỉnh tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới.

 

Đồng chí Ngô Truyện - Giám đốc Sở nội vụ công bố kết quả CCHC năm 2017

Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Ngô Truyện, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo, công bố kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm nay áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mới, đặt ra yêu cầu cao hơn so với Bộ tiêu chí cũ, các tiêu chí có mối liên hệ mật thiết với nhau, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải triển khai, thực hiện đồng bộ, thực chất và liên tục các nhiệm vụ CCHC. Kết quả cho thấy có 15/44 đơn vị xếp loại Tốt (giảm 01 đơn vị sơ với năm 2016); 23 đơn vị xếp loại Khá (tăng 03 đơn vị) và 6 đơn vị xếp loại Trung bình (giảm 01 đơn vị). Năm 2017, chỉ số CCHC trung bình của các cơ quan, đơn vị đạt 80,84%, giảm 0,41% so với năm 2016 (81,25%). Chỉ số trung bình của Khối cơ quan Sở giảm 2,54% so với năm 2016; 03 khối cơ quan còn lại có chỉ số trung bình tăng, trong đó khối ngành dọc tăng cao nhất (2,27%), kế tiếp là khối UBND huyện (2,11%), thấp nhất là khối đơn vị sự nghiệp (0,29%).

Kết quả tổng hợp cho thấy từ năm 2015 – 2017 chỉ có 06 cơ quan giữ vững kết quả xếp hạng TỐT trong 03 năm liền (Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Hải quan tỉnh), 02 cơ quan đã có nhiều nỗ lực để cải thiện xếp hạng, từ 02 năm liên tục xếp hạng Trung bình đã vươn lên hạng Khá (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ), UBND huyện Khánh Vĩnh từ xếp loại Yếu năm 2015 đã vượt lên xếp hạng Tốt 02 năm liên tiếp (2016-2017). Trong khi đó, đây là năm thứ 2 liên tiếp UBND huyện Khánh Sơn xếp hạng Trung bình.

Quán triệt triển khai Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2018, đồng chí Ngô Truyện đã phân tích rõ 10 mục tiêu trọng tâm và 44 nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2018. Theo đó, năm 2018 sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính ở cả ba cấp hành chính và các lĩnh vực ngành dọc; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập,…

Căn cứ kết quả xếp hạng CCHC năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 22 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017 và tặng bằng khen cho 09 tập thể có thành tích xuất sắc trên một số lĩnh vực cải cách hành chính.

 

Toàn cảnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2017

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh xác định các mục tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh đề ra rất khó khăn, phức tạp, cần phải được thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao. Các Sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa việc triển khai toàn diện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2018; bằng các kế hoạch, giải pháp cụ thể, có đánh giá kết quả cụ thể; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức; phải duy trì cho được kỷ luật và kỷ cương nghiêm minh trong cải cách hành chính. Đồng thời, phải tập trung đúng mức cho các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đưa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh vào vận hành từ quý II/2018; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để chuyển phần lớn giao dịch hồ sơ thủ tục sang trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến, liên thông ngay trong năm 2018.

Tiếp tục giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cho các sở, ngành, địa phương, với mức cao hơn năm 2017.

Các sở, ngành, địa phương chuyển trọng tâm giải quyết thủ tục sang hỗ trợ dịch vụ công cho khách hàng ngay từ hồ sơ đầu vào để hạn chế yêu cầu bổ sung hồ sơ khi khách hàng nộp; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh để hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn hồ sơ bằng hình thức trực tuyến.

2. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giải quyết hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử; toàn bộ hồ sơ một cửa, một cửa liên thông phải được phối hợp giải quyết liên thông trực tuyến trên Phần mềm một cửa điện tử, hạn chế tối đa trường hợp phải phối hợp qua hồ sơ giấy thông thường, chia sẻ thông tin, dữ liệu dùng chung, chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin và dữ liệu được cung cấp.

Thực hiện nghiêm quy định về bổ túc hồ sơ, từ chối giải quyết hồ sơ, xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết quả hồ sơ nếu giải quyết trễ hạn.

3. Đồng bộ với việc vận hành Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, lấy việc hoàn thiện các phân hệ cơ sở dữ liệu cấu thành làm nền tảng để đơn giản hóa mạnh mẽ giấy tờ hồ sơ, giảm số lượng, số lần nộp hồ sơ trên toàn hệ thống hành chính tỉnh; giấy tờ, hồ sơ khách hàng đã nộp được lưu trữ và chia sẻ trên hệ thống để sử dụng chính thức cho những lần sau, không bắt buộc phải nộp lần, nộp trùng lắp; đẩy mạnh nghiên cứu, liên thông các quy trình thủ tục hành chính, nhất là cấp các loại giấy phép.

4. Xây dựng và triển khai ngay trong năm 2018 Đề án định lượng hóa công việc, phục vụ đánh giá kết quả, hiệu qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh, vị trí việc làm; gắn với tinh giản biên chế và tổ chức bộ máy; xây dựng định mức cấp phát ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với chỉ tiêu trung hạn và hàng năm.

5. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các ứng dụng quản lý, điều hành của tỉnh; rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trên toàn tỉnh theo kiến trúc mới ngay trong quý III năm 2018, xác định rõ mô hình kiến trúc hạ tầng tương thích, đồng bộ và đáp ứng tốt nhất cho hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ liệu và an ninh, an toàn thông tin, thông suốt hệ thống.

Xây dựng và triển khai Đề án thí điểm mô hình “Khu dân cư điện tử” đối với một số đơn vị hành chính cấp xã từ năm 2018.

7. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra công tác CCHC. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác này, trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình và có biện pháp chỉ đạo kịp thời đối với công tác cải cách hành chính. Kết quả xếp hạng CCHC năm 2017, được công bố là căn cứ để các sở, ngành, địa phương đánh giá, phân loại các tổ chức, đơn vị trực thuộc, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tương thích với kết quả chung; cơ quan, đơn vị xếp hạng Trung bình thì chỉ tối đa 50% cơ quan, đơn vị trực thuộc được đánh giá tốt.

Giao Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh tăng cường thanh tra công vụ đột xuất trong năm 2018, kiên quyết phê phán và xử lý nghiêm các hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, không có tinh thần kiến tạo, phục vụ.


Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Bắc tại Hội nghị

Trần Quốc Sơn Trình - Phòng CCHC Sở Nội vụ1412498
Đang online: 80