Hướng dẫn nghiệp vụ CCHC

Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương
Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương:

1367559
Đang online: 83