Tin tức-Sự kiện

Khánh Hòa: Theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh

Triển khai Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (được ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/02/2018). Theo đó, trong năm 2018, lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành của tỉnh Khánh Hòa là điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (ban hành kèm theo Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ); xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội

- Việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

- Hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội như: Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.

- Tổ chức bộ máy nhân sự tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và phòng Kinh tế tại UBND các huyện, thị xã, thành phố có đáp ứng nguồn nhân lực cho việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp và hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

- Kinh phí và trang bị phương tiện, thiết bị máy móc cần thiết (máy vi tính, máy in, internet,...) để phục vụ, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

- Mức độ tuân thủ pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội

- Thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước về tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội, thông tin về các vụ việc, phản ứng chính sách (cụ thể: các văn bản pháp luật đã được ban hành; số lượng văn bản được phát hiện không có tính khả thi, đồng bộ; số lượng kế hoạch được thực thi trong thực tế...); thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

- Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội và UBND thành phố Nha Trang.

- Nếu phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội dẫn đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm thì cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp bằng nhiều hình thức (ví dụ: đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng…).

- Xây dựng và ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, VCCI Khánh Hòa, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài chính, VCCI Khánh Hòa, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

                                                                                                                        Lệ Phượng1301165
Đang online: 45