Để phục vụ tốt hơn

Giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp – bước cải cách mạnh mẽ

Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quy chế nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành về trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết từng thủ tục hành chính về đất đai đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Bên cạnh việc kế thừa các quy định về giải quyết thủ tục hành chính được nêu tại Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,  các quy định mới được nêu tại Quy chế thể hiện việc cải cách mạnh mẽ về trình tự thực hiện với mục tiêu là hợp lý hóa quy trình, giảm công đoạn không cần thiết, rút thời gian giải quyết; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập thời gian qua.

Một số cải cách đáng chú ý trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

1. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được tổ chức, cá nhân lựa chon một trong các hình thức: trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng internet (đối với các thủ tục đã được công bố thực hiện trực tuyến từ mức độ 3 trở lên). Quy định này nhằm đồng bộ với các quy định liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả qua đường bưu chính và mạng internet.

2. Việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan, nếu quá thời hạn phối hợp, các cơ quan phối hợp không phản hồi việc lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai đồng nghĩa với việc thống nhất hoặc không có ý kiến khác. Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai được quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định và không chịu trách nhiệm với nội dung lấy ý kiến phối hợp.

Quy định này ràng buộc trách nhiệm các cơ quan có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ động giải quyết hồ sơ mà không phải chịu hậu quả pháp lý. Hiện nay, việc phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan liên quan gặp nhiều vướng mắc, chủ yếu do việc trả lời chậm hoặc không trả lời việc lấy ý kiến.

3. Việc xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp luân chuyển hồ sơ địa chính điện tử được căn cứ vào văn bản điện tử xác nhận của cơ quan thuế để giải quyết hồ sơ, không chờ người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ như trước đây, qua đó hạn chế việc đi lại nhiều lần, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ.

            4. Việc thực hiện đồng thời nhiều thủ tục được khuyến khích, thay vì tổ chức, doanh nghiệp phải nhiều lần nộp hồ sơ, nhiều lần đi lại cho nhiều thủ tục. Thời gian thực hiện các thủ tục lồng ghép không quá tổng thời gian thực hiện riêng lẻ từng thủ tục. Trong đó đáng chú ý là thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất và thủ tục giao đất, cho thuê đất có thể lồng ghép thay vì thực hiện riêng lẻ như quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Đối với các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể trình tự, trách nhiệm và thời gian phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Văn phòng Đăng ký đất đai. Qua đó khắc phục những bất cập hiện nay (được phát hiện qua thanh tra), không tách thủ tục thành nhiều thủ tục con gây rất nhiều phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp; từ hai lần chuyển thông tin địa chính xuống chỉ còn một lần (gồm cả tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ) đến Cục Thuế và do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, khắc phục việc đùn đẩy trách nhiệm giữa Chi cục Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai.

6. Đối với các thủ tục liên quan đến chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Quy chế xác định cụ thể các trường hợp hiện trạng tài sản thay đổi so với giấy tờ quy định (chủ yếu là Giấy phép xây dựng), đó là vượt diện tích xây dựng, vượt diện tích sàn, số tầng. Quy định này một mặt thuận lợi trong việc thực hiện, mặt khác ngăn ngừa được sự tùy tiện trong thực tế, gây phiền hà cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi làm thủ tục.

7. Đối với các thủ tục liên quan đến đăng ký thế chấp (10 thủ tục): Theo quy định mới, người đăng ký thế chấp được nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Trước đây, người đăng ký thế chấp phải nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường, có khoảng cách xa so với trụ sở làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai, trong với số lượng hồ sơ lĩnh vực này nhiều, phải giải quyết ngay trong ngày làm việc nhân viên tiếp nhận phải dành nhiều thời gian cho việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và luân chuyển hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường về trụ sở làm việc và ngược lại. Việc thay đổi địa điểm tiếp nhận (với điều kiện phục vụ không thua kém do Văn phòng Đăng ký đất đai đã được cung cấp trang thiết bị Văn phòng đăng ký mẫu từ Dự án VLAP), người đăng ký thế chấp sẽ được nhận kết quả ngay trong buổi làm việc. Ngoài ra, việc giải quyết thủ tục trực tuyến qua mạng internet ở mức độ 3 sẽ thuận lợi hơn.

            8. Toàn bộ thông tin, dữ liệu có liên quan đến quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả được quy định phải cập nhật trên Phần mềm một cửa điện tử, đồng bộ với quá trình giải quyết hồ sơ trên thực tế. Điều này nhằm phục vụ cho việc thống kê, tổng hợp, công khai kết quả giải quyết hồ sơ và việc tra cứu hồ sơ trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp.

Việc tạo lập hồ sơ điện tử là yêu cầu bắt buộc nhằm giải quyết theo quy trình liên thông trực tuyến, tích hợp dữ liệu, liên thông dữ liệu, phục vụ tra cứu, kiểm tra, giám sát và quản lý nhà nước.

            Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản triển khai thực hiện của tỉnh Khánh Hoà đều đặt rất nhiều quyết tâm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đối với tổ chức, doanh nghiệp là một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu, mặc dù đã được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của tổ chưc và doanh nghiệp. Việc ban hành quy định mới hy vọng tạo ra bước đột phá nhưng việc tổ chức thực hiện cần phải quyết liệt mới thật sự đem lại hiệu quả mong muốn.

- Anh Phan -
1074124
Đang online: 69