Thông báo

Công khai danh mục và quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Trong 5 (năm) tháng đầu năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 20 Quyết định công bố thủ tục hành chính để công khai TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Tính đến ngày 19/5/2017, số lượng Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh có TTHC đang còn hiệu lực thi hành là 111 quyết định.


Tổng số TTHC còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 1.596 thủ tục (trong đó: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn tỉnh là: 1.226 thủ tục; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là: 246 thủ tục; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là: 124 thủ tục).

Các TTHC này được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia TTHC (www.thutuchanhchinh.vn) và công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Khánh Hòa để cá nhân, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC. 

                                                                                                                                               Hồng Thanh

      Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC - Sở Tư pháp

1140958
Đang online: 46