Tin tức-Sự kiện

Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Triển khai Quyết định số 587/QĐ-BTP ngày 23/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch (được ban hành kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/5/2017).

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liến với đất với các nội dung sau:

Thứ nhất, thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thông qua Báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa; thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

Thứ hai, tổ chức kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa).

Thứ ba, xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bằng nhiều hình thức.

Lệ Phượng

1055374
Đang online: 67