Tiện ích cho CBCC

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2015 tỉnh Khánh Hòa

Ngày 27/7/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi ngạch công chức năm 2015 từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự và tương đương, từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương.

Kỳ thi nâng ngạch từ ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2015 gồm các môn: Thi viết môn kiến thức chung (120 phút)  với nội dung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước, quản lý hành chính nhà nước, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về ngành, lĩnh vực ngạch dự thi. Thi trắc nghiệm môn chuyên môn, nghiệp vụ (30 phút). Thi viết môn Ngoại ngữ (60 phút). Thi trắc nghiệm môn Tin học văn phòng (30 phút)

Riêng đối với thi nâng ngạch lên cán sự hoặc tương đương gồm: Thi viết môn kiến thức chung (90 phút); Thi trắc nghiệm môn chuyên môn nghiệp vụ (30 phút). Thi viết môn ngoại ngữ (60 phút).

Ngoài ra, Kế hoạch còn quy định điều kiện để được miễn môn thi cụ thể như sau:

Đối với miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hơp:

- Công chức có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;

- Công chức đang làm việc tại vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền  cấp;

- Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc tại vùng dân tộc thiểu số;

- Công chức có bằng tốt nghiệp thứ 2 là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi;

- Công chức có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

- Công chức có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung châu Âu trở lên theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BGD ĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn trong thời hạn 2 năm, do các cơ sở đào tạo ngoại ngữ trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ.

Miễn môn thi tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên .

Dự kiến tổ chức thi từ ngày 26-27/9/2015 tại trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

 

Ảnh minh họa

Để thực hiện tốt kỳ thi, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ là cơ quan thường trực các công việc sau:

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thi nâng ngạch theo quy định; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ dự thi do các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh gửi về và tổng hợp trình Hội đồng thi nâng ngạch theo quy định. Hội đồng thi nâng ngạch sẽ thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo, Tổ thư ký giúp việc vào thời điểm thích hợp.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tài liệu ôn tập và bộ đề thi trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi tổ chức thi.

- Lưu giữ và quản lý hồ sơ của công chức dự thi theo quy định.

Ly Ly

1140842
Đang online: 66