Văn bản của Trung ương

Toàn văn 4 Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Đây là Nghị định thứ 4 hướng dẫn Luật này được Chính phủ ban hành thời gian qua.

Xem chi tiết các Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp tại các liên kết sau:
Nghị định 96/2015/NĐ-CP
Nghị định 93/2015/NĐ-CP
Nghị định 81/2015/NĐ-CP 
Nghị định 78/2015/NĐ-CP
Xem chi tiết Nghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài tại đây.
Như vậy, Chính phủ đã hoàn thành nhiệm vụ ban hành các văn bản hướng dẫn theo yêu cầu của Luật. 

Nghị định 96 hướng dẫn các nội dung tại Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208 của Luật Doanh nghiệp, cụ thể là về doanh nghiệp xã hộicon dấu của doanh nghiệphạn chế sở hữu chéo giữa các công ty và quản lý nhà nước với doanh nghiệp.

Về nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm là con dấu, Nghị định chỉ rõ, chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

Ngoài thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trên con dấu, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp, trừ các hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu (quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định).

Trước đó, Chính phủ đã ban hành 3 Nghị định khác hướng dẫn Luật Doanh nghiệp. Đó là Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

Còn để hướng dẫn Luật Đầu tư, ngày 25/9/2015, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài.

Thành Đạt
Nguồn: baochinhphu.vn












1303045
Đang online: 21