Tin nổi bật

Tiếp tục giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018

Năm 2018 là năm thứ 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Kết quả năm 2017 cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh giao dịch hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; nhiều cơ quan có chỉ tiêu vượt mức hoặc đạt chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, đối với 16 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, có 10/17 cơ quan vượt mức, 01 cơ quan đạt chỉ tiêu (Sở Tài chính) và 06 chưa đạt chỉ tiêu tỉnh đề ra (gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Du lịch và Giao thông vận tải). Về phía khối UBND cấp huyện, UBND thành phố Nha Trang, Cam Ranh, huyện Diên Khánh là 03 đơn vị chưa đạt chỉ tiêu 20% đã đề ra, 05 đơn vị còn lại đều vượt chỉ tiêu. Ở khối UBND cấp xã, huyện Diên Khánh là đơn vị địa phương duy nhất có chỉ tiêu chung của các UBND xã, thị trấn chưa đạt.

 

Ảnh minh họa: UBND huyện Khánh Vĩnh cung cấp công cụ hỗ trợ và hướng dẫn công dân thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến

Chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018 của từng cơ quan được quy định cụ thể tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương. Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong có mức chỉ tiêu được năm 2018 tăng thêm 10% so với 2017. Cụ thể, giao chỉ tiêu tối thiểu 40% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018 đối với BQL Khu kinh tế Vân Phong và các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Du lịch; giao chỉ tiêu tối thiểu 35% đối với các Sở: Lao đông – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp và Giao thông vận tải.

Ở UBND cấp huyện, UBND các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, Nha Trang giao tối thiểu 30%; UBND các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh giao tối thiểu 25%.

Đối với UBND cấp xã, các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang giao tối thiểu 20%; các xã, thị trấn thuộc huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh giao tối thiểu 15%.

Mặc dù với kết quả khả quan về số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2017, tuy nhiên để đạt mục tiêu đề ra ngày càng cao của tỉnh cũng như các cơ quan cấp trên trong năm 2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, trong đó cần quan tâm việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hình thức giao dịch hồ sơ trực tuyến đến với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; bên cạnh đó cần theo dõi, phối hợp tốt trong việc triển khai các hạng mục cơ bản của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, dự kiến vận hành từ đầu quý III/2018, đây là điều kiện rất thuận lợi để chuyển phần lớn giao dịch hồ sơ thủ tục hành chính sang hình thức trực tuyến theo Thông báo số 117/TB-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sơn Trình - Phòng CCHC1334280
Đang online: 163