Mô hình, sáng kiến, giải pháp

UBND Thị xã Ninh hòa tổ chức truyền thông về Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh khánh hòa

Triển khai Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh ban hành đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch số 6203/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về truyền thông Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh về việc đưa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đi vào hoạt động.

UBND thị xã Ninh Hòa ban hành kế hoạch số 2928/KH-UBND ngày 13/9/2018 về truyền thông Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Ngày 21/9/2018, UBND thị xã Ninh Hòa có văn bản số 3033/UBND chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành dọc,  các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên Phần mềm một cửa điện tử (giải pháp kiến trúc mới) của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày 31/8/2018. Đối với những hồ sơ được tiếp nhận trước ngày 31/8/2018 đang xử lý dở dang trên Phần mềm một cửa điện tử cũ thì tiếp tục xử lý cho đến khi kết thúc, trả kết quả. Tuyên truyền, quảng bá sâu rộng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, các chức năng chủ yếu của Trung tâm để đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp chuyển sang sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tương tác và thụ hưởng các dịch vụ công do chính quyền tỉnh Khánh Hòa cung cấp trên môi trường mạng Internet; cán bộ, công chức, viên chức nắm vững kiến trúc, tổ chức hệ thống và các ứng dụng then chốt của Trung tâm, từng bước khai thác, sử dụng và tham gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến một cách thông suốt, thuận lợi, hiệu quả.

 

Ảnh tuyên truyền tại UBND thị xã Ninh Hòa

Với thông điệp “Một địa chỉ, có tất cả”: hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn; UBND các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền tại trụ sở cơ quan để nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 biết và thực hiện.

 

Ảnh tuyên truyền tại UBND phường Ninh Giang

Bên cạnh đó, Cổng Thông tin điện tử thị xã Ninh Hòa tích cực đăng tải và tuyên truyền Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

 

Ảnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Ninh Hòa

Nhằm phổ biến các thông điệp của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh; UBND thị xã đề nghị Thị ủy Ninh Hòa chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, các Đoàn thể thị xã, cấp ủy cơ sở quan tâm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thị xã, UBND các xã, phường phổ biến các thông điệp truyền thông đến các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân./.

                                                                                                                                                                                                                               Nguyễn Quốc Phong

                                                               Phòng Nội vụ Thị xã Ninh Hòa

1479759
Đang online: 132