Giới thiệu

Giới thiệu

1. Vị trí và chức năng của Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính

Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin điện tử) là đầu mối thống nhất của tỉnh Khánh Hòa trên mạng Internet để thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, giải pháp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về cải cách hành chính, cập nhật thông tin và tình hình, kết quả cải cách hành chính, cung cấp cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính, cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, điều hành cải cách hành chính, kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chia sẻ sáng kiến cải cách, khảo sát mức độ hài lòng, thực hiện tương tác mạnh mẽ với tổ chức, cá nhân để thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính.

2. Quản trị và biên tập

a) Chịu trách nhiệm chính về nội dung: Giám đốc Sở Nội vụ.

b) Ban Biên tập:

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu và phối hợp xử lý dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

- Trưởng ban: Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Thành viên: lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh;

- Thư ký: Lãnh đạo phòng CCHC - Sở Nội vụ.

c) Cộng tác viên:

- Công chức chuyên trách CCHC các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban, tổ chức thuộc Sở;

- Các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu có kinh nghiệm về cải cách hành chính.

3. Thành viên Ban biên tập

- Ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban

Số điện thoại: 0903.529.737; email: ngtrongthai@gmail.com

- Bà Trần Thu Mai - Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ùy - Thành viên

Số điện thoại: 0914.176.262

- Bà Lê Vinh Liên Trang, Phó Giám đốc Sở, Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên

Số điện thoại: 0906.597.176; email: lvltrang@khanhhoa.gov.vn

- Bà Lê Thị Điệm - Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên

Số điện thoại: 0913.424.359; email: ltdiem@khanhhoa.gov.vn

- Bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên

Số điện thoại: 0918.985.228; email: lththanh@khanhhoa.gov.vn

- Ông Bùi Vũ Vĩnh, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên

Số điện thoại: 0993.050.057; email: bvvinh@khanhhoa.gov.vn

- Ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng, Sở Tài chính - Thành viên

Số điện thoại: 0888.1111.86; email: tatuan@khanhhoa.gov.vn

- Ông Lê Trần Huy, Phó Chánh Văn phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên

Số điện thoại: 0989.077.550; email: lthuy@khanhhoa.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ - Thư ký.

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ - Thư ký.

4. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Khu liên cơ I, số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

- Số điện thoại liên lạc: 0258.3810.440 - DĐ: 0985.38.30.38 (Thư ký Ban Biên tập)

- Fax: 0258.3812.986

- Địa chỉ email: cchc@khanhhoa.gov.vn - cchckh@gmail.com

1479668
Đang online: 43