Tin tức-Sự kiện

Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (được ban hành kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 25/01/2019).

Theo đó, thực hiện các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP), Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 81/2013/NĐ-CP  và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; triển khai hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính; xác định trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành trong việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kịp thời; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo triển khai có hiệu quả việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu phải xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành các quy định về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện nội dung kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai các lớp tập huấn nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý, quản lý vi phạm hành chính; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra, báo cáo, thống kê về xử lý vi phạm hành chính. Nội dung Kế hoạch bao gồm:

Phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính; công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính do Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Xác định lĩnh vực trọng tâm trong công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

           

Ảnh minh họa

Công tác thanh tra, kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính.

- Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức thực hiện kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại UBND thành phố Nha Trang và UBND thành phố Cam Ranh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Hoàn thiện Chuyên mục đăng tải thông tin tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

- Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành các văn bản pháp luật liên quan đến việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.                                       

                                                                                                                        Lệ Phượng

1501068
Đang online: 17