Tin tức-Sự kiện

Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu khối sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh về xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và ban hành các kế hoạch: Cải cách hành chính; hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); duy trì, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2017; thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2017; triển khai Chương trình hành động số 1908/CTr-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng đến năm 2020 của ngành Thông tin và Truyền thông; tuyên truyền CCHC năm 2017; thực hiện các biện pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp năm 2017; kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 và tổ chức triển khai thực hiện. Sở đã ban hành 06 quy chế, sửa đổi, bổ sung 02 quy chế. Tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số mức độ hài lòng, Chỉ số CCHC năm 2016 và triển khai các kế hoạch CCHC năm 2017; Hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 cho toàn thể CBCCVC của Sở.

Về cải cách thể chế, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 26 văn bản (trong đó có 01 quy định, 04 quy chế, 11 kế hoạch và 10 quyết định và trình UBND tỉnh 05 dự thảo văn bản). Tổ chức lễ ký cam kết việc tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước và thu hồi sim kích hoạt sẵn sai quy định đang lưu thông giữa 03 doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tham mưu UBND tỉnh triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan hữu quan, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp thống nhất phương án bó gọn cáp thông tin trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột thu, phát sóng trên địa bàn tỉnh. Sở thực hiện rà soát, thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của MobiFone giai đoạn 2016 - 2020 tại tỉnh Khánh Hòa. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại 18 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh việc triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông triển khai Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Về cải cách TTHC, Sở thực hiện đơn giản hóa 03 TTHC, cụ thể: Đối với thủ tục “Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Mức độ 2)” đơn giản hóa thành phần hồ sơ (không thu bản sao có chứng thực một số loại giấy tờ của các tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép từ lần thứ 2 trở đi); thủ tục “Cấp Giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài (Mức độ 2)” thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết (từ 05 ngày xuống còn 04 ngày); thủ tục “Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Mức độ 4)” đơn giản hóa thành phần hồ sơ (chỉ thu bản photo văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin) và báo cáo Sở Tư pháp theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh Quyết định công bố 46 TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, qua đó xây dựng 48 quy trình giải quyết TTHC áp dụng tại Sở, công khai trên phần mềm một cửa điện tử và Trang thông tin điện tử của Sở. Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và gửi Tờ rơi tuyên truyền “Tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến” của Sở Thông tin và Truyền thông đến các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông biết và sử dụng. Ngoài ra, với chức năng quản lý chuyên ngành, Sở đã hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2017. Phối hợp làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc thí điểm phương án kết nối thanh toán trực tuyến phục vụ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Sở đã có báo cáo và đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tài chính hỗ trợ góp ý các nội dung, để làm cơ sở đề xuất nội dung triển khai thí điểm Phương án thanh toán trực tuyến phù hợp và hiệu quả. Hướng dẫn Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền: Danh mục TTHC thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3, 4 và cách thức, quy trình thực hiện để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, cũng như tham gia theo dõi, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

 

Tra cứu thông tin TTHC trên phần mềm một cửa điện tử

Về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở tổ chức họp giao ban CCHC định kỳ hàng tháng nhằm đánh giá, nhận xét CBCC tham gia trong quy trình xử lý hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử, đồng thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ CCHC trong tháng tiếp theo. Sở đã triển khai thí điểm việc trả kết quả giải quyết cho 12 TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (trong đó: có 09 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và 03 TTHC được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bưu điện). Sở đã tiếp nhận và giải quyết 29 hồ sơ trực tuyến/37 hồ sơ thuộc dịch vụ trực tuyến (đạt tỷ lệ 78%). Tiếp nhận 01 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Bưu điện tỉnh khảo sát quy trình giải quyết các TTHC tại các sở, ngành, địa phương và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hoàn thành việc nâng cấp phần mềm một cửa điện tử để phục vụ cho việc giải quyết TTHC trực tuyến qua mạng tin học theo cơ chế một cửa liên thông và khảo sát, cập nhật quy trình liên thông cho 160 TTHC. Tiếp tục hỗ trợ các cơ quan, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai áp dụng quy trình liên thông TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử. Sở đã tổ chức tập huấn lại việc tạo lập, cập nhật quy trình liên thông trên phần mềm một cửa điện tử cho các cán bộ chuyên trách về CNTT và cán bộ phụ trách công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Về cải cách tổ chức bộ máy, Sở trình UBND tỉnh cho phép Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục hoạt động theo Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 về việc thành lập Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh; kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Sở ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở; rhành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa. Hoàn chỉnh dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa gửi Sở Nội vụ thẩm định. Báo cáo UBND tỉnh việc quản lý, sử dụng biên chế và thực hiện tinh giản biên chế năm 2017. Rà soát nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức năm 2017. Xây dựng kế hoạch biên chế công chức của Sở và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC-VC, Sở tiến hành bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Sở, 04 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp; nâng bậc lương thường xuyên cho 03 CBCC; cử 01 CBCC tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính, 04 CBCC-VC tham gia lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính, 01 CBCC tham gia lớp lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính và hơn 30 lượt CBCC-VC tham dự các cuộc hội nghị, tập huấn, đào tạo do các sở, ngành của tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Xây dựng các kế hoạch: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 - 2020; thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai thực hiện. Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức thuộc Sở; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. Tổ chức xét tuyển viên chức năm 2017, đồng thời đề nghị Sở Nội vụ thẩm định kết quả xét tuyển viên chức theo quy định. Đánh giá việc triển khai Đề án thí điểm tăng cường người thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh về công tác tại cơ quan. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Về cải cách tài chính công, Sở đã tổ chức thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2007 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013. Trong thời gian qua, Sở đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí trong hoạt động cơ quan, chấp hành theo đúng quy định về quản lý tài chính, nâng cao ý thức tiết kiệm của từng CBCC và thực hiện chế độ tự chủ. Hàng năm Sở đều có sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của cơ quan. Sở có 02 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Cổng Thông tin điện tử và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Trong năm 2017, Sở thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 03 năm 2017 - 2019 đối với 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định. Bên cạnh đó, Sở luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong việc quản lý và chi tiêu tài chính; chủ động trong nguồn kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ được giao gắn với công tác sử dụng tài sản tại đơn vị. Sở đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 với mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể CBCC và người lao động, góp phần quản lý, sử dụng các nguồn lực hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm và đưa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên trong các hoạt động của cơ quan. Đồng thời, Sở đã hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện của từng đơn vị, đảm bảo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện đồng bộ trong toàn Sở.

Về hiện đại hóa hành chính, các hoạt động tác nghiệp, chỉ đạo, điều hành của Sở đều thông qua các ứng dụng phần mềm như: Quản lý văn bản và điều hành (E-Office), một cửa điện tử (One-Gate), chữ ký điện tử (E-Sign), thư điện tử công vụ,... nhằm tổ chức điều hành thống nhất trong mọi hoạt động hành chính của cơ quan. Sử dụng Trang thông tin điện tử (http://stttt.khanhhoa.gov.vn) trong công tác điều hành, thực hiện báo cáo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Phòng VHTT cấp huyện, các doanh nghiệp trong ngành. Qua đó, các tổ chức, người dân và doanh nghiệp tiếp cận nhanh các thông tin cũng như các văn bản chỉ đạo, điều hành, văn bản pháp quy của ngành trên địa bàn tỉnh,.... Cấp tài khoản và phân quyền cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo phòng VHTT cấp huyện được tham gia hệ thống phần mềm E-Office của Sở. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác CCHC như: Thông tin về hoạt động CCHC; tài liệu hướng dẫn TTHC mức độ 3; tiến độ giải quyết hồ sơ,... trên Trang thông tin điện tử của Sở, đồng thời thực hiện liên kết đến Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin CCHC tỉnh để các tổ chức và công dân có thể tiếp cận, tra cứu thông tin về CCHC nhanh chóng chính xác và kịp thời. Tiếp tục thực hiện hệ thống nhắn tin tự động thông báo kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân có giao dịch TTHC tại Sở. Sở đã xây dựng và ban hành: Kế hoạch duy trì, cải tiến và mở rộng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; Chính sách chất lượng năm 2017 và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2017 nhằm duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Thông tin và Truyền thông trong năm 2017. Xây dựng kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ năm 2017 tại các phòng thuộc Sở, đồng thời tổ chức họp xem xét của lãnh đạo để đưa ra các hành động khắc phục, phòng ngừa, xác định các cơ hội cải tiến HTQLCL và hoạch định HTQLCL cho năm sau.

 

Phần mềm quản lý chấm điểm - Bộ chỉ số CCHC các cấp tỉnh Khánh Hòa

Nhìn chung, công tác CCHC của Sở Thông tin và Truyền thông luôn được cấp ủy, lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên; các nhiệm vụ CCHC trong năm 2017 được các phòng, đơn vị triển khai và thực hiện đúng tiến độ. Với quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT và duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các hoạt động của Sở đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của tập thể phòng, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức. Các TTHC thực hiện qua Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa được duy trì và nâng cao chất lượng nhằm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Các dự án, hoạt động ứng dụng CNTT phục vụ CCHC của tỉnh được Sở chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ thực hiện.

Ngoài ra, Sở còn hoàn thành các nhiệm vụ CCHC do UBND tỉnh giao, như: Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2017; xây dựng Phần mềm quản lý chấm điểm - Bộ chỉ số CCHC các cấp tỉnh Khánh Hòa; tiếp tục triển khai Bộ phần mềm Một cửa điện tử; duy trì hoạt động hệ thống thư điện tử công vụ; dịch vụ tin nhắn SMS thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đến số điện thoại di động của khách hàng...

Với những nỗ lực cố gắng trong công tác CCHC, năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục xếp hạng tốt về kết quả CCHC, dẫn đầu khối sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh với chỉ số 93,47%.

Tấn Trung1330760
Đang online: 24