Văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Quyết định số 595QĐ-UBND ngày 05-3-2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

Quyết định số 595QĐ-UBND ngày 05-3-2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính  tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

Quyết định ban hành Đề án;

Đề án;

Công văn hướng dẫn triển khai;

1117703
Đang online: 86