Triển khai CCHC

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 12/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (được ban hành kèm theo Quyết định số 3761/QĐ-UBND).

Mục đích của Kế hoạch là nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trên một số lĩnh vực trọng tâm, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Kế hoạch đề ra một số nội dung trọng tâm như sau:

Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật, tập trung một số văn bản có hiệu lực trong năm 2018.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

- Xác định lĩnh vực trọng tâm trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (lĩnh vực trọng tâm sẽ được xác định theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Bộ Tư pháp).

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm (theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Bộ Tư pháp)

- Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

Nội dung hoạt động: tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

- Theo dõi, tổng hợp và đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn cấp tỉnh.

Nội dung thực hiện: Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ theo Kế hoạch này và từ hoạt động quản lý hành chính, hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh, từ báo cáo của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; xây dựng báo cáo năm về tình hình thi hành pháp luật.

                                                                                                            Lệ Phượng

1303113
Đang online: 82