Kết quả thực hiện

Ngành thuế Khánh Hòa thực hiện tốt các nội dung cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính Phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ngày 24/08/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký Bản cam kết về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp bao gồm 13 cam kết cơ bản và 8 cam kết khác có liên quan đến chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước của các cơ quan ban ngành trong tỉnh, trong đó có ngành thuế.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nội dung cam kết giữa tỉnh và VCCI nêu trên, trong thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành triển khai thực hiện đầy đủ nghiêm túc các nội dung cam kết có liên quan đến chức trách nhiệm vụ của ngành thuế cụ thể như sau:

Về thực hiện các cam kết cơ bản.

Về việc tổ chức đối thoại công khai định kỳ với doanh nghiệp: tính từ đầu năm 2016 đến nay các đơn vị trong toàn ngành thuế tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 19 Hội nghị đối thoại với 4.176 doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, tính từ khi triển khai thực hiên bản cam kết đến nay đã tổ chức 10 cuộc đối thoại với đại điện 1.773 doanh nghiệp. Thông qua các hội nghị đối thoại đã cung cấp thông tin hỗ trợ, trả lời, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện chính sách thuế.

Về việc thành lập và công khai đường dây nóng: Năm 2016 tới nay, toàn ngành thuế đã tiếp nhận 5.481 yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, trong đó: hỗ trợ trực tiếp 1525 lượt, qua điện thoại 3.539 cuộc và  hỗ trợ 417 văn bản. Nếu tính từ tháng 10/2016 đến nay thì có 1.903 yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, trong đó: hỗ trợ trực tiếp 527 lượt, qua điện thoại 1.243 cuộc và hỗ trợ 133 văn bản.

Về thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông: toàn ngành Thuế Khánh Hòa có 09 điểm tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, gồm: Văn phòng Cục Thuế và 08 Chi cục Thuế. Văn phòng Cục Thuế thực hiện một cửa liên thông với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Công an tỉnh để cấp Mã số thuế cho doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh qua Sở Kế hoạch và đầu tư. Chi cục Thuế các huyện, thị xã thành phố thực hiện một cửa liên thông qua Bộ phận Một cửa của UBND huyện, thị xã thành phố tiếp nhận hồ sơ Đăng ký kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, hồ sơ nhà, đất. Kết quả trong năm 2016 đến nay, toàn ngành thuế đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả  386.487 hồ sơ, trong đó: tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của cơ quan thuế là 331.115 hồ sơ; tiếp nhận tại Một cửa liên thông 55.373 hồ sơ. Nếu tính từ tháng 10/2016 đến nay thì toàn ngành thuế đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 138.031 hồ sơ, trong đó: tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của cơ quan thuế là 118.255 hồ sơ; tiếp nhận tại Một cửa liên thông 19.776 hồ sơ.

- Đối với lĩnh vực đất đai và Đăng ký kinh doanh: đã chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Bộ phận Một cửa liên thông cấp huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện luân chuyên thông tin, hồ sơ điện tử để cấp Mã số thuế cùng với cấp giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh; xác định nghĩa vụ tài chính trong việc cấp giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (theo Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 và Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

2. Về thực hiện các cam kết khác.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính:

+ Cắt giảm TTHC thuế: Ngành thuế Khánh Hòa đã thực hiện Bộ thủ tục hành chính thuế mới ban hành theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính, theo đó TTHC thuế đã được cắt giảm từ 385 thủ tục xuống còn 300 thủ tục (tương đương giảm 22,08%).

+ Rút ngắn thời gian đăng ký thuế: Với việc áp dụng thực hiện chuyển thông tin , hồ sơ bằng điện tử, ngành thuế Khánh Hòa đã thực hiện rút ngắn thời gian đăng ký thuế từ 03 (ba) ngày làm việc theo quy định xuống còn 02 ngày làm việc. Tổng số doanh nghiệp (Đăng ký kinh doanh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã được cấp Mã số thuế là 916 doanh nghiệp. Thời gian trung bình thực hiện thủ tục đăng ký thuế (cấp Mã số thuế) cho một doanh nghiệp là 12 giờ/doanh nghiệp.

+ Rút ngắn thời gian giải quyết nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai: Với việc thực hiện luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, ngành thuế Khánh Hòa đã thực hiện rút ngắn thời gian tiếp nhận, phát hành thông báo cho người sử dụng đất là 05 ngày làm việc theo quy định tại Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 xuống còn 03 ngày làm việc.

+ Thời gian giải quyết thu Lệ phí trước bạ đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (xe ô tô, xe máy, tàu thuyền, ...): thời gian giải quyết ngay trong ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Các Chi cục Thuế đã tiếp nhận và giải quyết cho 73.674 hồ sơ trước bạ về xe ô tô, xe máy, tàu thuyền, 100% đúng thời gian quy định.

+ Thời gian giải quyết hồ sơ nhà đất: tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm 2016 là 38.952 hồ sơ; đã giửi quyết: trước thời hạn 15.194 hồ sơ, đúng thời hạn 23.729 hồ sơ, trễ hạn 29 hồ sơ. Nguyên nhân trễ hạn là phải bổ sung hồ sơ để được miễn, giảm thuế TNCN, lệ phí trước bạ.

Các chỉ tiêu hoàn thuế:

+ Hoàn thuế GTGT:  Tổng số hồ sơ hoàn thuế đã tiếp nhận từ đầu năm 2016 đến nay là  296 hồ sơ. Trong đó: 212 hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau; 84 hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Nếu tính từ tháng 10/2016 đến nay cơ quan thuế đã tiếp nhận 116 hồ sơ Trong đó: 77 hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau; 12 hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Đã giải quyết: 89 hồ sơ, trong đó: đúng thời hạn 89 hồ sơ. Thời gian giải quyết hoàn thuế trung bình 48 giờ/hồ sơ;

+ Hoàn thuế TNCN:  Tổng số hồ sơ hoàn thuế đã tiếp nhận từ đầu năm 2016 đến nay là  373 hồ sơ. Trong đó: 373 hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Nếu tính từ tháng 10/2016 đến nay thì: đã tiếp nhận 47 hồ sơ Trong đó: 47 hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Đã giải quyết: 373 hồ sơ đúng thời hạn quy định,  với tổng số tiền thuế đã hoàn 2 tỷ 319 triệu đồng. Thời gian giải quyết hoàn thuế trung bình 110 giờ/hồ sơ;

Quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra:

+ Về việc lập kế hoạch và lựa chọn doanh nghiệp đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế: Các Phòng Thanh tra thuế, Kiểm tra thuế và các Chi cục Thuế đã thực hiện lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định tại quy trình thanh tra kiểm tra, chỉ đạo của Tổng cục Thuế và đã được Tổng cục Thuế phê duyệt.

+ Về việc thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế: Các phòng Thanh tra, Kiểm tra thuế và các Chi cục Thuế thực hiện đảm bảo thời hạn thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy trình thanh tra thuế, quy trình kiểm tra thuế và quy định của pháp luật.

Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT: Tổng số hồ sơ sau hoàn thuế được chuyển qua kiểm tra là 212 hồ sơ; đã tiến hành kiểm tra được 54 hồ sơ; còn tồn đọng chưa kiểm tra là 158 hồ sơ.

Kết quả giải quyết khiếu nại về thuế của người nộp thuế:

+ Tổng số vụ khiếu nại về thuế đã tiếp nhận từ đầu năm 2016 đến nay là 52 vụ. Trong đó cả 52 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế và Chi cục Thuế. Nếu tính từ tháng 10/2016 đến nay thì có 21 vụ. Trong đó cả 21 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế và Chi cục Thuế;

+ Tổng số vụ khiếu nại về thuế đã giải quyết là 51 vụ. Trong đó: 35 vụ trước thời hạn; 16 vụ đúng thời hạn; không có trễ hạn. Nếu tính từ tháng 10/2016 đến nay thì có 23 vụ. Trong đó: 11 vụ trước thời hạn; 12 vụ đúng thời hạn. Thời gian trung bình giải quyết khiếu nại về thuế 173 giờ/vụ.

- Tuyên dương, khen thưởng: Tổ chức thành công Hội nghị tuyên dương khen thưởng người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015, với 156 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, hộ kinh doanh. Khen thưởng đột xuất cho 10 tổ chức, doanh nghiệp có số thuế nộp ngân sách cao trong năm 2016.

- Công khai TTHC thuế: Đã thực hiên niêm yết công khai 288/300 TTHC thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Cục Thuế, Chi cục Thuế trên website (khanhhoa.gdt.gov.vn), tại 103 địa điểm (Bộ phận một cửa; UBND xã, phường, thị trấn; Ban quản lý Chợ, ...).

- Kê khai thuế, nộp thuế điện tử: Tính đến thời điểm ngày 31/12/2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 8.159 DN/8.159 DN tương đương 100% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện khai thuế qua mạng internet và đã có 8.159 DN đăng ký nộp thuế điện tử thành công với cơ quan Thuế và Ngân hàng, bằng 100% số DN đang hoạt động có mã số thuế 10 chữ số. Tổng số tiền nộp thuế điện tử là 7.512 tỷ đồng./.

Nguyễn Văn Thắng - Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

1076851
Đang online: 79