Tin tức-Sự kiện

Họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2016

Chiều ngày 6/7/2016, đồng chí Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì họp Ban chỉ đạo CCHC tỉnh. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương xếp hạng CCHC Trung bình, Yếu năm 2014, 2015 (13 đơn vị bị xếp loại Trung bình, yếu nêu tại cuộc họp gồm các Sở: Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; BQL KKT Vân Phong; Ban Dân tộc; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; UBND huyện Khánh Vĩnh; BQL các công trình Giao thông và Thủy lợi; BQL Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh;  Cao đẳng Y tế Khánh Hòa và trường Chính trị tỉnh).

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, qua rà soát, đến nay tổng số thủ tục hành chính ở 3 cấp là 1.607, trong đó cấp xã 126 thủ tục, cấp huyện 252 thủ tục, cấp tỉnh 1.229 thủ tục. UBND tỉnh phê duyệt, đưa vào tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông với 180 thủ tục. Tỷ lệ hồ sơ sớm hạn và đúng hạn là 91,08%, tăng 17.24% so với 06 tháng cuối năm 2015 (73.84%), bảo đảm mục tiêu giảm 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã đề ra. Các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính có khối lượng hồ sơ rất lớn nhưng tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn rất thấp. UBND thành phố Nha Trang, Cam Ranh đã nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn còn dưới 10%. Tại các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn ở cấp xã còn dưới 5%. Với sự tập trung cao độ, phiên bản hoàn thiện Phần mềm một cửa điện tử đã được cập nhật chuyển giao xong cho toàn bộ các Sở, 8 UBND cấp huyện và 137 đơn vị cấp xã đúng như thời hạn đề ra. Số lượng hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3 giao dịch thành công tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Khánh Hòa là 920 hồ sơ (tại các Sở: 894, tại UBND cấp huyện: 26, trong đó, mặc dù mới triển khai nhưng UBND huyện Khánh Vĩnh đã tiếp nhận, giải quyết thành công 07 hồ sơ trực tuyến mức độ 3). Các sở, ngành, địa phương đã chuyển phát nhanh 25.511 kết quả giải quyết hồ sơ đến tận địa chỉ của công dân, giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi nhiều hơn. Bên cạnh đó, một số cơ quan vẫn còn tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn khá cao như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, thành phố Nha Trang, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa.


Đ/c Nguyễn Trọng Thái – Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng  báo cáo giải trình kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC Trung bình, yếu của đơn vị mình. Bên cạnh một số ít đơn vị cho rằng kết quả xếp hạng thấp của đơn vị chủ yếu do các nguyên nhân khách quan, còn lại các cơ quan, địa phương khác đã thẳng thắn
nhận trách nhiệm, nêu rõ khuyết điểm trước Chủ tịch, tích cực đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan, đồng thời hứa sẽ có biện pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, thiếu sót, chấn chỉnh thái độ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, từ đó cải thiện chỉ số và kết quả xếp hạng CCHC trong thời gian tới.


Đ/c Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp.

Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo và nghe giải trình của các cơ quan, đơn vị và ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh kết luận:

Thứ nhất, thống nhất với dự thảo Báo cáo tổng hợp công tác CCHC tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 do Sở Nội vụ chuẩn bị. Về phương hướng nhiệm vụ, bổ sung yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân; khai thác triệt để các ứng dụng đã được trang bị; giảm hồ sơ trễ hẹn, thực hiện nghiêm việc hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong 01 lần; chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả CCHC năm 2015 loại yếu, trung bình phải rà soát, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực để cải thiện kết quả, không báo cáo đề xuất chung chung.

Thứ hai, căn cứ kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, hàng tháng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, viên chức tham gia trong quy trình xử lý, kể cả thủ trưởng cơ quan, đơn vị, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, làm căn cứ tham mưu UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ ba, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành quy định của người đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và đánh giá công chức, viên chức. Thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải trực tiếp xử lý hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử và chịu trách nhiệm về kết quả xử lý như các công chức, viên chức khác, không có ngoại lệ.

Thứ tư, các sở, ngành, địa phương tăng cường đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3, 4; lấy tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đưa vào tiêu chí xác định chỉ số và xếp hạng CCHC.

Thứ năm, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương như sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo từng cán bộ, công chức, viên chức có tham gia quy trình giải quyết hồ sơ phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và giám sát chặt chẽ việc thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm hồ sơ trễ hẹn, quá hạn trong lĩnh vực đất đai.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, trình UBND tỉnh quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông để tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của tỉnh; tăng cường hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, chuyển giao ứng dụng cho các sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh.

- Sở Nội vụ chủ trì rà soát, hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng CCHC; gắn kết quả CCHC với thi đua khen thưởng và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm; hoàn thiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Chỉ thị đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 để phục vụ tốt nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp./.

Thủy Chung - Phòng CCHC Sở Nội vụ

1117684
Đang online: 72