Tin nổi bật

PAR INDEX 2016: Khánh Hòa tăng 05 bậc, xếp vị thứ 12/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đây là kết quả vừa được công bố tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì. Điểm cầu Khánh Hòa do Đồng chí Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.

 

Toàn cảnh Hội nghị điểm cầu Khánh Hòa

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính, với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017.

Các nội dung cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính cũng đã đạt kết quả nhất định. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành đã trình Chính phủ ban hành 69 nghị định để điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính như: nộp thuế và bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thông quan hàng hóa qua biên giới; việc triển khai thí điểm mô hình Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện tại một số địa phương bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; tinh giản được 5.062 biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; đã có 29/30 bộ, ngành và 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch triển khai xây dựng Kiến trúc Chỉnh phủ điện tử cấp bộ, tỉnh…

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu; việc công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện chưa được thực hiện đầy đủ tại một số địa phương; còn nhiều vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phần mềm chuyên ngành; tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; việc triển khai xây dựng, bạn hành các nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực còn chậm…

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe báo cáo tham luận của các thành viên Ban Chỉ đạo: Bộ Tư pháp (về nội dung cải cách thể chế), Bộ Tài chính (về cải cách tài chính công), Bộ Thông tin và Truyền thông (về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành), Văn phòng Chính phủ (về công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính) và nội dung trao đổi, chia sẻ của một số địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, Cần Thơ…

 

Toàn cảnh Hội nghị điểm cầu Khánh Hòa

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (Par Index năm 2016) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC năm 2016 cao nhất với 92,68%; tiếp theo là Bộ Tài chính đạt chỉ số 87,27%; Bộ Khoa học và Công nghệ đạt chỉ số 84,54%; Bộ Giao thông vận tải đạt chỉ số 84,48 % và Bộ Thông tin và Truyền thông đạt chỉ số 84,02%.

Chỉ số thấp nhất trong khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với chỉ số 71,91%, tiếp theo là Thanh tra Chính phủ có chỉ số 76,03% và Ủy ban Dân tộc với 76,20%.

Kết quả Chỉ số CCHC 2016 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: chia thành 4 nhóm, cụ thể:

Nhóm A, có Chỉ số CCHC trên 90%, Đà Nẵng là địa phương duy nhất ở nhóm này với 90,32%.

Nhóm B, từ 80% đến dưới 90%, có 13 đơn vị, dẫn đầu nhóm này là Hải Phòng (87,24%), tiếp theo là Hà Nội (87,24%), Đồng Nai (85,12%), Bình Dương (84,34%), Quảng Ninh (82,73%), Đồng Tháp, Vĩnh Phúc (cùng 81,39%), Bắc Ninh (81,31%), Thừa Thiên Huế (81,24%), Ninh Binh (81,21%), Khánh Hòa (80,84%), Bắc Giang (80,31%), Quảng Trị (80,03%).

Nhóm C, gồm 33 tỉnh, thành từ 70% đến dưới 80%

Nhóm D có Chỉ số CCHC dưới 70%, gồm 16 đơn vị, trong đó Hậu Giang có chỉ số thấp nhất (62,55%), tiếp theo lần lượt là Cao Bằng (62,97%), Trà Vinh (63,95%), Bắc Kạn (65,12%).

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 có giá trị trung bình đạt 74,64%, thấp hơn so với năm 2015 là 10,47%; trong đó, có 30/63 đơn vị đạt kết quả trên giá trị trung bình.

Chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh Khánh Hòa là 80,84%, xếp vị trí thứ 12 (tăng 5 bậc so với năm 2015 và 10 bậc so với năm 2014) nằm trong nhóm 14 tỉnh, thành phố có chỉ số CCHC trên 80%.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp; gắn việc cải cách hành chính với triển khai các nhiệm vụ, đề án, dự án trên cơ sở thực hiện các nội dung về giải pháp, kinh phí và trách nhiệm thực hiện; tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính, kịp thời tiếp nhận, tháo gỡ những khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16 của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, với nội dung trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp….

Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ

Báo cáo tóm tắt:
1055366
Đang online: 62