Tiện ích cho CBCC

Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ

Ngày 12/10/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, gồm 3 chương, 12 điều.

Quyết định này cụ thể hóa Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên các nội dung trọng tâm sau: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; vị trí và chức trách của các chức danh; nguyên tắc áp dụng; điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; quy định tiêu chuẩn chung về phẩm chất, hiểu biết, năng lực, trình độ đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương của các đơn vị thuộc Sở Nội vụ, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng của cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện và tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh.

Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định rất cụ thể tuổi tối đa được bổ nhiệm lần đầu, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kinh nghiệm công tác của các chức danh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/10/2015.

 

 

Minh Hùng – Phòng CCHC

1468223
Đang online: 21