Văn bản mới

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 ban hành Kế hoạch triển khai “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022.

( Ngày 26 / Tháng 04 / Năm 2018 - 07:27:32 )
Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy HCNN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh ban hành hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TQ ngày 25/1/0/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

( Ngày 15 / Tháng 04 / Năm 2018 - 04:32:06 )

1074090
Đang online: 53