Nghiên cứu-Bình luận

Pháp luật về đánh giá công chức và việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá công chức

Đánh giá công chức là một nội dung quan trọng của pháp luật về cán bộ, công chức ở nước ta. Bài viết khái quát các quy định của pháp luật về đánh giá công chức từ năm 1998 (từ khi có Pháp lệnh Cán bộ, công chức) đến nay; nêu ra một số hạn chế và kiến nghị ba nhóm giải pháp, đó là: hoàn thiện thể chế đánh giá công chức, xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá công chức, và đảm bảo hiệu lực thực thi của pháp luật về đánh giá công chức.

( Ngày 25 / Tháng 05 / Năm 2017 - 07:12:54 )
Luật đấu giá tài sản: xã hội hóa dịch vụ công trong hoạt động đấu giá tài sản

Nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm đã được xác định trong các nghị quyết của đảng về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo hướng từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động bổ trợ tư pháp, xã hội hóa hoạt động đấu giá tài sản, ngày 17/11/2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật Đấu giá tài sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017).

( Ngày 21 / Tháng 03 / Năm 2017 - 03:39:05 )
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2017. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

( Ngày 01 / Tháng 03 / Năm 2017 - 07:47:16 )
Ứng dụng CNTT thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại tỉnh Khánh Hòa – Những kết quả nổi bật

Kết quả hình ảnh cho phần mềm một cửa điện tử Khánh HòaTrong quá trình triển khai Mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, tỉnh Khánh Hòa cũng gặp phải và đã giải quyết xong các khó khăn, vướng mắc về ý thức chấp hành, về mặt phối hợp liên ngành trong tham mưu tổ chức thực hiện. Những mặt đã làm được tại tỉnh Khánh Hòa đến hôm nay nhờ sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, với tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật để phấn đấu

( Ngày 07 / Tháng 02 / Năm 2017 - 01:18:30 )
Làm thế nào để đơn giản hóa thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế?

Khi thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính phải thực hiện quy trình liên thông từ lúc giao đất, cho thuê đất, xác định nghĩa vụ tài chính cho đến khi cấp Giấy chứng nhận. Tổ chức chỉ phải nộp hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất một lần tại Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên thực tế không phải vậy.

( Ngày 22 / Tháng 10 / Năm 2016 - 10:56:25 )
Tiếp tục nâng cao vai trò của công tác CCHC đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng cho đến nay công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được khắc phục, chưa phát huy được hết vai trò của mình đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Kết quả cải cách hành chính vẫn chưa thực sự ngăn chặn và đẩy lùi được hành vi tham nhũng; chưa tạo được cơ chế hiệu quả để quản lý và kiểm soát hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, người thi hành công vụ

( Ngày 30 / Tháng 09 / Năm 2016 - 07:49:50 )
Luật Tiếp cận thông tin năm 2016: bảo đảm quyền cơ bản của công dân trong xã hội dân chủ

Quyền tiếp cận thông tin là một quyền con người và là quyền cơ bản của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên

( Ngày 14 / Tháng 09 / Năm 2016 - 11:52:12 )
Ba dạng điều kiện kinh doanh phải ‘khai tử’

Ý kiến từ Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nói có 3 dạng điều kiện kinh doanh phải được bãi bỏ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

( Ngày 28 / Tháng 06 / Năm 2016 - 07:23:48 )

837881
Đang online: 54