Kết quả thực hiện

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa: Đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

06 tháng đầu năm 2017, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ, có hiệu quả trong toàn ngành, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho các khách hàng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội theo đúng định hướng, chủ trương của tỉnh.

( Ngày 10 / Tháng 08 / Năm 2017 - 04:20:13 )
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nhận thức rõ vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển bền vững.

( Ngày 07 / Tháng 06 / Năm 2017 - 12:17:57 )

837883
Đang online: 56