Văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính

Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

( Ngày 06 / Tháng 04 / Năm 2017 - 05:20:31 )
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Quyết định số 4032/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017

( Ngày 29 / Tháng 12 / Năm 2016 - 04:10:46 )

957491
Đang online: 34