Văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 

( Ngày 28 / Tháng 12 / Năm 2017 - 07:56:03 )
Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính

Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

( Ngày 06 / Tháng 04 / Năm 2017 - 05:20:31 )
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Quyết định số 4032/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017

( Ngày 29 / Tháng 12 / Năm 2016 - 04:10:46 )

1479757
Đang online: 130