Chỉ số hài lòng

Báo cáo chỉ số hài lòng năm 2016 - các sở, cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và các phòng khám đa khoa khu vực

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh, Cổng thông tin CCHC tỉnh Khánh Hòa xin đăng tải toàn văn báo cáo Chỉ số hài lòng các sở, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh năm 2016.

( Ngày 11 / Tháng 03 / Năm 2017 - 06:43:45 )
Báo cáo tổng hợp Chỉ số hài lòng năm 2015

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh, Cổng thông tin CCHC tỉnh Khánh Hòa xin trân trọng đăng tải hồ sơ Báo cáo Chỉ số hài lòng năm 2015 các Sở, cơ quan ngành dọc, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã và Trạm y tế cấp xã. Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng CCHC Sở Nội vụ

( Ngày 02 / Tháng 03 / Năm 2016 - 10:00:12 )
Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2014 (kỳ cuối)

Kết quả chung thấp hơn so với năm 2013 và chưa đạt mục tiêu mà Kế hoạch CCHC 2014 của tỉnh đề ra cho thấy một thực tế là khách hàng ngày càng đặt yêu cầu cao hơn, khắt khe hơn đối với chất lượng dịch vụ công, trong đó có dịch vụ khám, chữa bệnh do các bệnh viện công lập cung cấp.

( Ngày 13 / Tháng 02 / Năm 2015 - 12:48:36 )
Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2014 (kỳ 3)

Trong các tiêu chí thì Sự phục vụ của cán bộ, công chức có chỉ số mức độ hài lòng khá cao, cho thấy đa số các cơ quan hành chính đã quan tâm trong việc tuyên truyền, giáo dục về tinh thần, thái độ phục vụ. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục nhận được nhiều phản ánh và góp ý của khách hàng

( Ngày 10 / Tháng 02 / Năm 2015 - 09:13:58 )
Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2014 (kỳ 2)

Qua tổng hợp và phân tích dữ liệu, Báo cáo Chỉ số mức độ hài lòng năm 2014 đã cho ra những kết quả chủ yếu đối với từng khối cơ quan

( Ngày 08 / Tháng 02 / Năm 2015 - 05:50:36 )
Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2014

Sau khi kết thúc thời hạn điều tra, đã thu được 3.044 phiếp cho 08 khối cơ quan hành chính và 762 phiếu cho 08 bệnh viện đa khoa và 03 bệnh viện chuyên khoa thuộc tỉnh. Số đầu mối được khảo sát, lấy ý kiến lần này là 77 đơn vị, mẫu điều tra phân bổ trên địa bàn của 8 huyện, thị xã, thành phố

( Ngày 08 / Tháng 02 / Năm 2015 - 04:02:00 )
Báo cáo tóm tắt kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng năm 2013

Báo cáo số 486/BC-SNV ngày 28/3/2014 của Sở Nội vụ về kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2013.

( Ngày 26 / Tháng 09 / Năm 2014 - 03:34:50 )
1

713586
Đang online: 98