Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp

Ban hành Nghị định về Y tế xã, phường, thị trấn

Theo Nghị định, người làm việc tại Trạm Y tế xã là viên chức. Số người làm việc tại Trạm Y tế xã nằm trong tổng số người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được xác định theo vị trí việc làm trên cơ sở khối lượng công việc phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở địa phương theo vùng miền

( Ngày 17 / Tháng 12 / Năm 2014 - 02:18:43 )
Đổi mới cơ chế tự chủ với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

( Ngày 29 / Tháng 10 / Năm 2014 - 03:15:16 )
Cần nhận thức đúng để có giải pháp đột phá trong kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền cấp xã (*)

Trước hết, cần nhận thức đúng và nhận thức một cách thống nhất về tầm quan trọng của chính quyền cơ sở, vai trò và mối quan hệ của nó trong hệ thống hành chính nhà nước và trong mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân. Cần mạnh dạn đổi mới tổ chức UBND cấp xã theo hướng là một cấp hành chính với đầy đủ ý nghĩa và chức năng của nó, có cơ cấu tổ chức là lãnh đạo UBND và các bộ phận tham mưu quản lý nhà nước (phòng, tổ chuyên môn), hoặc trước mắt trong giai đoạn quá độ cần giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, tăng số lượng công chức chuyên môn cho mỗi chức danh, tổ chức thành các tổ chuyên môn có người phụ trách.

( Ngày 28 / Tháng 10 / Năm 2014 - 06:00:00 )
1

1479651
Đang online: 26