Chuyên mục CCHC trên Đài Truyền hình Khánh Hòa

Ứng dụng ISO ở miền núi

( Ngày 26 / Tháng 04 / Năm 2017 - 08:55:36 )
Kinh phí hoạt động đoàn thể

( Ngày 26 / Tháng 04 / Năm 2017 - 08:54:30 )
Chất lượng đội ngũ công chức

( Ngày 26 / Tháng 04 / Năm 2017 - 01:47:33 )
Nâng mức hài lòng đối với dịch vụ y tế

( Ngày 21 / Tháng 03 / Năm 2017 - 07:48:47 )
Những vấn đề đặt ra từ Chỉ số hài lòng 2016

( Ngày 14 / Tháng 03 / Năm 2017 - 05:00:00 )
Hiệu quả trong khoán kinh phí cho cấp xã

( Ngày 15 / Tháng 03 / Năm 2017 - 08:07:06 )
Trực tuyến mức độ 4

( Ngày 15 / Tháng 03 / Năm 2017 - 01:01:02 )
Đột phá trong cải cách hành chính ở NhaTrang

( Ngày 15 / Tháng 03 / Năm 2017 - 12:50:52 )
Cải cách hành chính trước yêu cầu hội nhập

( Ngày 15 / Tháng 03 / Năm 2017 - 12:44:19 )
123

1468274
Đang online: 20