1/1/0001

Công chức Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện - Hiệu quả”

Sở Thông tin và Truyền Thông Khánh Hòa vừa ban hành Quy tắc giao tiếp, ứng xử của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở vào ngày 22/4/2019. Theo đó, Quy tắc này quy định chuẩn mực xử sự của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông trong thi hành nhiệm vụ,công vụ và trong quan hệ với tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

10/05/2019

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018.

07/03/2018

Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

31/01/2018

Back To Top