1/1/0001

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Ngày 20/12/20169, Bộ Thông tin và Truyền thông có báo cáo số 115/BC-BTTTT về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

17/01/2020

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Ngày 02/01/2020, Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin thông báo Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

08/01/2020

Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Chỉ thị 32 - CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW và Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả như sau...

05/10/2019

Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”, qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả như sau...

30/09/2019

Back To Top