1/1/0001

Triệt để áp dụng giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, bổ sung thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 trên một số lĩnh vực trọng điểm

Tại cuộc họp, các vị Thường trực UBND tỉnh thẳng thắn phê bình việc lãnh đạo một số sở, ngành còn thiếu sâu sát trong kiểm soát, quản lý quá trình giải quyết hồ sơ; sự liên kết, phối hợp trong nội bộ một số sở, ngành chưa chặt chẽ, thống nhất. Thường trực UBND tỉnh cho rằng, việc liên thông giữa các sở, ngành trong giải quyết hồ sơ là điểm nghẽn phải giải quyết trong cải cách hành chính hiện nay.

27/10/2014

Back To Top