1/1/0001

Kết quả công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Để góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính (CCHC), các cơ quan cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (cơ quan HCNN) phải tăng cường tổ chức vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (HTQLCL) để kiểm soát chất lượng công việc, trọng tâm là giải quyết các TTHC nhằm nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân. Trong năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tốt công tác duy trì áp dụng HTQLCL trong các cơ quan HCNN và đạt nhiều kết quả tích cực.

13/03/2020

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Ngày 20/12/20169, Bộ Thông tin và Truyền thông có báo cáo số 115/BC-BTTTT về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

17/01/2020

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Ngày 02/01/2020, Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin thông báo Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

08/01/2020

Back To Top