1/1/0001

Kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 275/BC-UBND về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, gải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

23/12/2020

Số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Với khối lượng hồ sơ tiếp nhận rất lớn, để đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, công dân, UBND TP. Nha Trang đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

10/07/2020

Kết quả công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Để góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính (CCHC), các cơ quan cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (cơ quan HCNN) phải tăng cường tổ chức vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (HTQLCL) để kiểm soát chất lượng công việc, trọng tâm là giải quyết các TTHC nhằm nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân. Trong năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tốt công tác duy trì áp dụng HTQLCL trong các cơ quan HCNN và đạt nhiều kết quả tích cực.

13/03/2020

Back To Top