1/1/0001

UBND Phường Ninh Hiệp: Thực hiện 400 hồ sơ chứng thực điện tử trong 6 tháng đầu năm

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Công văn số 7430/UBND-KSTT ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Công văn số 1156/UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa về thực hiện chứng thực bản sao điện tử. 

23/06/2022

Cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở Xây dựng sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát

Giai đoạn đầu năm 2020, diễn biến dịch Covid 19 phức tạp ảnh hưởng lớn đến các hoạt động xã hội, vấn đề giải quyết TTHC của Sở Xây dựng gặp nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2021 các hoạt động kiểm soát dịch có hiệu quả tích cực. Các tổ chức, các nhân liên hệ Sở Xây dựng thực hiện TTHC đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tăng đột biến. 

11/06/2022

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng phục vụ

Trong suốt 32 năm kể từ khi tái thành lập (1-4-1990 – 1-4-2022), hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) luôn khẳng định vị thế, vai trò của ngành được giữ trọng trách quản lý ngân quỹ quốc gia. Cùng với sự lớn mạnh của cả hệ thống, những năm qua, KBNN Khánh Hòa đã từng bước chuyển mình theo từng giai đoạn phát triển, ngày càng hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

01/04/2022

Cam Ranh: Dẫn đầu khối huyện về cải cách hành chính

Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của UBND TP. Cam Ranh đạt 89,47%, xếp loại tốt, đứng đầu khối huyện. Năm 2022, thành phố tiếp tục động viên cán bộ, công chức có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người dân.

25/03/2022

Cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa - kết quả nổi bật 10 năm qua và mục tiêu, nội dung trọng tâm giai đoạn 2021 - 2030

Triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020; 

Xác định cải cách hành chính (CCHC) như đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo của Thị ủy và yêu cầu quản lý nhà nước của UBND thị xã...

14/03/2022

Công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận, tôn vinh và tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những anh hùng đã cống hiến, hy sinh xương máu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

Tiếp nối truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách của người có công và thân nhân người có công với cách mạng; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại địa phương. Việc tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được xác định là một trong những dịch vụ công được ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chú trọng thực hiện.

04/03/2022

Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai: Hơn 20.000 giao dịch thành công với số tiền 45 tỷ đồng

Từ ngày 16/6/2021, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay, đã có 20.000 giao dịch thành công, với số tiền hơn 45 tỷ đồng. Đặc biệt, số giao dịch và số tiền giao dịch đã có sự tăng trưởng mạnh theo từng tháng.

17/02/2022

Tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp đã tác động và ảnh hưởng nặng nề đến mọi hoạt động kinh tế, xã hội trên phạm vi cả nước. Song, công tác xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (TCVN ISO 9001:2015) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được tổ chức triển khai thành công và đạt hiệu quả cao. Việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (CQHCNN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã giúp tiêu chuẩn hóa quy trình và nghiệp vụ, tạo ra một phương pháp làm việc vừa chặt chẽ vừa linh hoạt, vừa bảo đảm sự đồng bộ trong toàn hệ thống hành chính tỉnh...

08/02/2022

Back To Top