1/1/0001

Vận hành hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh

Ngày 07-8-2014, hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh Khánh Hòa chính thức đi vào vận hành theo Quyết định số 2043/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Theo đó, hệ thống giao ban trực tuyến sẽ phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị, các buổi giao ban trực tuyến giữa các cơ quan tuyến tỉnh với các cơ quan tuyến huyện nhằm bảo đảm tính kịp thời trong chỉ đạo và điều hành của người chủ trì; góp phần giảm các cuộc họp theo hình thức tập trung truyền thống, từng bước cải thiện và tạo lập môi trường làm việc hiện đại trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

25/08/2014

Back To Top