Nha Trang: Triển khai thí điểm các điểm hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

Với mục đích tăng cường giới thiệu, hướng dẫn, triển khai các biện pháp khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp tự thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của thành phố, đồng thời giảm tải việc tập trung đông người tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 3627/KH-UBND ngày 30/5/2022 về việc triển khai thí điểm các điểm hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên địa bàn thành phố.

23/06/2022

Nha Trang: Đánh giá công tác CCHC trong quý I năm 2022 và chỉ đạo đẩy mạnh CCHC trong những tháng tiếp theo

Ngày 13/4/2022, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Nha Trang đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng tiếp theo của năm 2022. Tham dự buổi họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố Nha Trang. Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính chủ trì cuộc họp. 

28/04/2022

Phường Vĩnh Phước: Phấn đấu giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn xuống dưới 0,5%

Căn cứ nội dung kế hoạch cải cách hành chính thành phố Nha Trang năm 2022 và tình hình thực tiễn tại địa phương, UBND phường Vĩnh Phước đã xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, trong đó xác định: trọng tâm cải cách hành chính năm 2022 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thể chế và thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; tích cực hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp để tạo chuyển biến căn bản chất lượng chính quyền cơ sở, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND phường.

18/02/2022

Nha Trang: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chương trình cải cách hành chính thành phố Nha Trang giai đoạn 2021-2030, UBND thành phố Nha Trang vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Kế hoạch đề ra 09 mục tiêu cụ thể trong năm 2022...

27/01/2022

Nha Trang: Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương, thời gian qua các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến trong cải tiến lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng cao.

15/11/2021