1/1/0001

Kết quả công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Để góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính (CCHC), các cơ quan cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (cơ quan HCNN) phải tăng cường tổ chức vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (HTQLCL) để kiểm soát chất lượng công việc, trọng tâm là giải quyết các TTHC nhằm nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân. Trong năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tốt công tác duy trì áp dụng HTQLCL trong các cơ quan HCNN và đạt nhiều kết quả tích cực.

13/03/2020

Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 công bố Danh mục 158 thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4. Đối với các thủ tục này, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng thiết bị có kết nối Internet để soạn và nộp hồ sơ điện tử cho cơ quan hành chính tỉnh Khánh Hòa từ bất kỳ nơi đâu

04/06/2019

Tỉnh Khánh Hòa sau 5 năm triển khai văn bản điện tử

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 4/2019, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 658 cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, với cùng một phiên bản thống nhất, liên thông đồng bộ trên cả ba cấp tỉnh - huyện - xã và kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia.

14/05/2019

Back To Top