1/1/0001

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

Ngày 24/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Theo đó, xác định rõ nguyên tắc, mục tiêu quan điểm thực hiện phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực...

08/01/2021

Khánh Hòa đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy, triển khai sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

23/12/2020

Ban hành Nghị định về Y tế xã, phường, thị trấn

Theo Nghị định, người làm việc tại Trạm Y tế xã là viên chức. Số người làm việc tại Trạm Y tế xã nằm trong tổng số người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được xác định theo vị trí việc làm trên cơ sở khối lượng công việc phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở địa phương theo vùng miền

17/12/2014

Back To Top