1/1/0001

Ban hành Nghị định về Y tế xã, phường, thị trấn

Theo Nghị định, người làm việc tại Trạm Y tế xã là viên chức. Số người làm việc tại Trạm Y tế xã nằm trong tổng số người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được xác định theo vị trí việc làm trên cơ sở khối lượng công việc phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở địa phương theo vùng miền

17/12/2014

Cần nhận thức đúng để có giải pháp đột phá trong kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền cấp xã (*)

Trước hết, cần nhận thức đúng và nhận thức một cách thống nhất về tầm quan trọng của chính quyền cơ sở, vai trò và mối quan hệ của nó trong hệ thống hành chính nhà nước và trong mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân. Cần mạnh dạn đổi mới tổ chức UBND cấp xã theo hướng là một cấp hành chính với đầy đủ ý nghĩa và chức năng của nó, có cơ cấu tổ chức là lãnh đạo UBND và các bộ phận tham mưu quản lý nhà nước (phòng, tổ chuyên môn), hoặc trước mắt trong giai đoạn quá độ cần giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, tăng số lượng công chức chuyên môn cho mỗi chức danh, tổ chức thành các tổ chuyên môn có người phụ trách.

28/10/2014

Back To Top