1/1/0001

Trường Đại học Khánh Hòa hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc đổi mới mô hình quản trị đại học để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn lực là hướng đi phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao vị thế của nhà trường, hướng đến hình thành trường đại học số để thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số hiện nay...

07/06/2022

Bộ Nội vụ sửa quy định về hoạt động và quản lý hội

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

19/02/2022

Back To Top