1/1/0001

Đưa vào vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25-12-2021 của Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ Bộ Công an, vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định số 752/QĐ-CAT-PC07 về các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa.

04/06/2022

Giải quyết hồ sơ liên thông giữa UBND cấp xã và cơ quan đăng ký cư trú theo Luật Cư trú năm 2020

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13/11/2020 và Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, từ ngày 01/7/2021, tại thành phố Nha Trang việc giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú, xóa thường trú sẽ do Công an xã, phường thực hiện (trước đây là thẩm quyền giải quyết của Công an thành phố).

12/07/2021

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa: Tăng cường giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” của cơ quan Thuế các cấp

Ngày 04/5/2021, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đến các đơn vị 06 nội dung thực hiện tăng cường giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” của cơ quan Thuế các cấp năm 2021 đúng quy định. 

Trong đó, tập trung chỉ đạo công chức trong toàn ngành thuế nâng cao kỹ năng tác nghiệp trên phần mềm 1 cửa, thực hiện kiểm tra hồ sơ TTHC từ cơ quan khác chuyển sang đầy đủ; quán triệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện qui định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên phần mềm một cửa điện tử ; nghiêm cấm các trường hợp xử lý đối phó hoặc hợp thức hóa kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

10/05/2021

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1590/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh

26/05/2019

Back To Top