1/1/0001

Lợi ích của việc sớm triển khai hóa đơn điện tử

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã và đang đẩy mạnh công tác triển khai  sử dụng hóa  đơn điện tử cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC. Dưới đây là những  lợi ích nổi bật của hóa đơn điện tử xác thực mang lại cho người nộp thuế...

26/08/2020

Tăng cường công tác triển khai sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì từ ngày 01/11/2020, Người nộp thuế phải chuyển sang sử dụng hoàn toàn hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp còn chưa tích cực chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Từ nay đến lúc bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử là khoảng thời gian chuẩn bị, cũng như tập làm quen mà doanh nghiệp cần tận dụng để không bị động trong việc sử dụng hóa đơn điện tử. 

25/12/2019

Giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Để tạo điều kiện cho công tác triển khai, tuyên truyền, ngày 30/10/2019 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 4409/TCT-KK giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thông tư số 66/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2019. Với các điểm mới như sau...

25/11/2019

Hiệu lực thi hành của Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng  một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ  đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/9/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng  11 năm 2019.

29/10/2019

Back To Top