1/1/0001

Sở Tư pháp: Chất lượng dịch vụ hành chính công được tổ chức, cá nhân đánh giá cao

Đây là một trong những thông tin trong Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở Tư pháp năm 2023.  Cụ thể, tỷ lệ tổ chức, cá nhân đánh giá rất hài lòng và hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở đạt 95%; tỷ lệ cho rằng bình thường chiếm 05%; đặc biệt, không có phiếu không hài lòng.

18/12/2023

Sở Văn hóa và Thể thao: Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2023

Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 238/KH-SVHTT ngày 01/02/2023 về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng, chỉ số cải cách hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao năm 2023; đồng thời là cơ sở để đánh giá khách quan, chính xác mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính; tiếp thu các ý kiến góp ý nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ trong thời gian tới; Sở ban hành Kế hoạch số 2003/KH-SVHTT ngày 09/6/2023 về khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Văn hóa và Thể thao năm 2023 và Công văn số 2158/SVHTT-VP ngày 21/6/2023 về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân năm 2023.

28/06/2023

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top